Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zmiana stawki za odbiór odpadów i sposobu jej naliczania

2 grudnia 2020

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Gminy Wierzchosławice radni uchwalili nową stawkę za odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia zapłacimy 29,50 zł od osoby za odbiór śmieci segregowanych. Osoby, które uchylają się od obowiązkowej segregacji zapłacą natomiast 59 zł. Zmienia się też sposób naliczania opłat. Decyzją Rady Gminy opłata będzie naliczana teraz od osoby, a nie od gospodarstwa domowego. Zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 1 zł miesięcznie od osoby, będą właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wówczas po złożeniu stosownej deklaracji stawka może wynosić 28,50 zł.

 

W związku z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznością zbilansowania całego systemu samorząd musiał zweryfikować obowiązującą stawkę za odbiór odpadów od mieszkańców. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej: – System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować. Oznacza to, że gmina musi ustalać opłaty na takim poziomie, aby ,,zabezpieczył on pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”. Innymi słowy, system powinien dążyć do pokrycia kosztów swojej działalności.

Dlaczego cena idzie w górę? Na wzrost kosztów gospodarki odpadami ma wpływ ilość zebranych odpadów, cena za tonę, a także liczba mieszkańców, którzy złożyli deklaracje.

Podniesienie opłat dla mieszkańców jest wynikiem rosnących kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika to przede wszystkim z coraz większej ilości śmieci i rosnących kwot za składowanie ich w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych oraz lawinowego wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska. Tzw. opłata środowiskowa jest odprowadzana do Skarbu Państwa m.in. przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów.

Wzrost stawki to efekt funkcjonowania systemu ogólnopolskiego. Notowany jest znaczny wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów (o 60 proc), wzrost opłaty marszałkowskiej (o ponad 260 proc.), wzrost pensji pracowników, czyli wzrost kosztów pracy (o 30 proc.).

Kolejne samorządy ogłaszają przetargi na odbiór odpadów, bo dobiegają końca poprzednie umowy, a oferty firm są coraz wyższe i przekraczają tysiąc złotych za tonę odebranych odpadów.

Samorząd gminy Wierzchosławice w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań przeprowadził 4 postępowania przetargowe, aby cena za odbiór odpadów była jak najniższa dla mieszkańców. Dzięki tak realizowanej polityce udało się zredukować cenę za tonę zmieszanych odpadów komunalnych z 1400 zł na 1080 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu stawka ,,opłaty śmieciowej” powinna wynosić 32 zł od osoby. Uchwalona stawka w wysokości 29,5 zł na dzień dzisiejszy nie bilansuje kosztów. Oddanie do użytku nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, akcje informacyjne oraz uszczelnienie systemu pozwoli zrównoważyć wpływy i wydatki. W połowie przyszłego roku dokonana zostanie ocena przyjętych rozwiązań.

Kolejną kwestią jest ilość śmieci odbierana od mieszkańców gminy. Prawda jest taka, że im mniej odpadów tym mniejsza cena, gdyż płacimy za każdą tonę. Z analiz wynika, że gdyby każdy mieszkaniec przekazywał o 50 kg mniej odpadów wówczas stawka, która bilansowałaby system, wynosiłaby nieco ponad 27 zł, a w przypadku zmniejszenia o 100 kg odpadów na mieszkańca – nieco ponad 22 zł za osobę. Dlatego warto wprowadzić proekologiczne nawyki w życiu codziennym, które pozwolą zmniejszyć ilość odpadów, dbając w ten sposób o własną kieszeń i środowisko. 

Trzeba też odnotować jeszcze jeden fakt dotyczący systemu gospodarowania odpadami, który ma wpływ na cenę śmieci. W naszej gminie mamy według rocznika statystycznego 10774 mieszkańców, natomiast ilość mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji wynosi 8854 osoby.

 

Ostatnia modyfikacja: 2 grudnia 2020

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast