Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami

30 sierpnia 2021

Podczas piątkowej sesji Rady Gminy Wierzchosławice radni zdecydowali się zmienić stawkę za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Od 1 października w gminie Wierzchosławice będzie obowiązywać opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 35 złotych od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 36 złotych zapłacą mieszkańcy, którzy nie kompostują odpadów. Nowe stawki będą obowiązywać do końca roku. Wówczas zostaną one zweryfikowane poprzez ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Decyzją radnych w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów na danej nieruchomości stawka wynosić będzie 72 zł za osobę miesięcznie. Przypomnijmy, że aktualnie miesięczne stawki opłat od mieszkańca wynoszą 29,50 zł w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny oraz 59,00 zł w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki. 

Zmiana w wysokości stawek związana jest ze wzrostem ilości oddawanych odpadów komunalnych co jest równoznaczne ze wzrostem funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ma bezpośredni wpływ na wysokość stawki.

Uśredniając, w skali roku opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Wierzchosławice wyniesie zatem w 2021 roku 30,13 zł (w przypadku kompostowania) i 31,13 zł (bez kompostownika). Trzeba też zwrócić uwagę, że statystycznie najwięcej w gminie Wierzchosławice jest czteroosobowych rodzin, co w przypadku kompostowania finalnie oznacza mniejszą o 4 złote miesięcznie stawkę za odbiór odpadów od gospodarstwa domowego.

Uzyskiwane wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości nie pozwalają zbilansować całego systemu. Dlaczego? W porównaniu do pierwszego półrocza 2020 roku, ilość odpadów komunalnych w naszej gminie od stycznia do lipca tego roku wzrosła o ponad 131 ton! W tej puli największy przyrost notowany jest w segmencie bioodpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, czyli m.in. trawników i ogrodów (123,46 t) oraz popiołu (65,32 t). Aby powstrzymać proces podnoszenia stawek za odbiór odpadów komunalnych konieczne jest położenie większego nacisku na kompostowanie tzw. odpadów zielonych. Jak wynika z danych, odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych za  cały rok 2020 było 311,66 ton, natomiast przez 7 miesięcy 2021 roku od mieszkańców gminy Wierzchosławice odebrano już 304,26 ton tego rodzaju odpadów.

Warto zauważyć, że w sumie o blisko 70 ton w porównaniu do pierwszego półrocza w 2020 roku zmniejszyła się ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych.

Poniżej prezentujemy szczegółowe podsumowanie poszczególnych frakcji odpadów. W kolumnie z lewej strony znajdują się informacje dotyczące konkretnej frakcji odpadów, a z prawej strony wynik porównania tego półrocza z sześcioma miesiącami 2020 roku. Wynik ten stanowi różnicę w ilości poszczególnych odpadów.

 

System gospodarowania odpadami za 6 miesięcy 2021– porównanie do 2020 r.

 

 

Bioodpady – odpady zielone

123,46 t

Popiół

65,32 t

Tektura

3,06 t

Zmieszane odpady komunalne

-30,4 t

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zmieszane odpady opakowaniowe

 -37,15 t

Szkło

7,03 t

RAZEM

131,32 t

 

 

PSZOK za 6 miesięcy 2021 – porównanie do 2020 r.

Bioodpady – odpady zielone

8,12 t

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, zmieszane odpady opakowaniowe

-3,76 t

Sprzęt elektryczny

– 0,05 t

Odpady gabarytowe

– 26,39 t

Opony

– 1,64 t

Odpady budowlane

1,14 t

Papier i tektura

0,59 t

RAZEM

-21,99 t

 

Zmiana stawek podyktowana jest właśnie koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu, którego składowe to: koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługa administracyjna systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Należy również podkreślić, że samorząd gminny nie ma swoich pieniędzy – środki, którymi dysponuje pochodzą z podatków, subwencji i dotacji. System śmieciowy musi się bilansować, czyli być pokrywany z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Gdyby jednak samorząd dokładał gospodarki śmieciowej mieszkańcy i tak finansowaliby system w formie podatków, a niektóre gminne inwestycje i remonty co roku nie mogłyby być zrealizowane.

Wzrost stawki za śmieci ma charakter ogólnopolski. W ciągu zaledwie dwóch lat – od końca 2018 do końca 2020 r. – stawki średnio się podwoiły, a w niektórych regionach nawet potroiły – tak wynika  z raportu UOKiK. W latach 2018-2019 ponad 60% gmin podniosło ceny.

 

Ostatnia modyfikacja: 31 sierpnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast