NAZWA USŁUGI: ZGŁOSZENIE POWROTU Z ZAGRANICĘ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Zarejestrowanie powrotu osoby z zagranicy

KOGO DOTYCZY: 

Jeśli wracasz z zagranicy, a twój wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy?
Zgłoś swój powrót w urzędzie gminy.

Obowiązek zgłoszenia powrotu z zagranicy ma:

  • każdy, kto był za granicą dłużej niż 6 miesięcy i zgłosił ten wyjazd w urzędzie gminy
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  • formularz zgłoszenia powrotu z zagranicy
  • dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport)
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 

FORMULARZ DO POBRANIA:

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 22 II piętro

OPŁATY:   usługa jest bezpłatna
JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: 

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
  • Zgłoszenie powrotu z zagranicy zostanie zarejestrowane od ręki
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.- z późn. zm.)

  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 września 2011 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2015.1852 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Brak – czynność materialno – techniczna
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

 Czynności zgłoszenia powrotu z zagranicy może dokonać:

  • osoba dokonująca zgłoszenia – osobiście
  • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
  • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

Informacja o zgłoszenie powrotu z zagranicy w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony