Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Zarządzenie Nr 19 /2021 Wójta Gminy Wierzchosławice

5 lutego 2021

 

Zarządzenie Nr  19 /2021
Wójta Gminy Wierzchosławice

z dnia 05 luty 2021 r.

w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów na członków Komisji konkursowych na rok 2021 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tj. Dz.U.2020 poz. 713 ze zm), w związku z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2020 poz. 1057 ze zm) zarządzam co następuje:

  • 1. Ogłaszam nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej na rok 2021 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych wynikających z Programu Współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  • 2. Ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszcza się na ;

1) Stronie internetowej Urzędu Gminy Wierzchosławice,

2) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice,

3) Tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy Wierzchosławice.

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Mróz

 

Załącznik do  Zarządzenia  Nr 19 /2021
Wójta Gminy Wierzchosławice
z dnia 5 luty 2021r.

Ogłoszenie

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2020 poz. 1057 ze zm),

Wójt Gminy Wierzchosławice

ogłasza nabór  kandydatów na członków komisji konkursowych

w otwartych konkursach ofert na 2021r.

  1. Informacje ogólne

W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Wierzchosławice do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań publicznych w 2021r. Każdorazowo ogłaszając konkurs Wójt Gminy Wierzchosławice , uwzględniając rodzaj zadania , na które  zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch  przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

Udział w pracach komisji konkursowej  jest  nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II .Wymagania stawiane kandydatom

W skład  komisji konkursowej może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz.U.2020 poz. 1057 ze zm) którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są  obywatelami  Rzeczpospolitej Polskiej  i korzystają  z pełni praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2020 poz. 256 ze zm ),

3) posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3ust.3

4) wyrażają  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą    z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm),

5) nie reprezentują   organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.2020 poz. 1057 ze zm) biorących udział w konkursie.

III. Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem  kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV . Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

 Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa ora podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowej należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550, w terminie  do dnia 15 lutego 2021r.do do godziny 1500.

 

Załącznik  do ogłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO PRAC W KOMISJACH KONKURSOWYCH
GMINY WIERZCHOSŁAWICE

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

Imię i nazwisko kandydata na członka komisji

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, reprezentowanego przez kandydata

 

Adres do korespondencji:

 

Telefon kontaktowy:

 

Email kontaktowy:

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działania na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 

Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność innych organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):  Funkcja:

 

Zakres działalności statutowej:

2. Nazwa organizacji/podmiotu (nr KRS):  Funkcja:

 

Zakres działalności statutowej:

Potwierdzam prawdziwości podanych wyżej danych własnoręcznym podpisem.

Zgodnie z ustawą   z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz. 1781 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert. .

Podpis kandydata na członka komisji:

 

Data i miejscowość

 

Podpis i pieczęcie osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji/podmiotu, z ramienia których występuje kandydat

 

 

Ostatnia modyfikacja: 8 lutego 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast