Zapytanie ofertowe dotyczące – Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM.

  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji klimatyzacji w  budynku Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach o klimatyzację ATRIUM ”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o istniejący agregat wody lodowej. Instalacja do atrium zostanie włączona do rurociągów wyjścia i powrotu z agregatu, wyposażenie w zawory obsługiwane ręcznie, rurociągi preizolowane zakończone ośmioma klimakonwektorami oraz niezbędna instalacja elektryczna i AKP. Ponadto zakres robót obejmuje odprowadzenie skroplin do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, wykonanie przejść przez przegrody, poprowadzenie rurociągów w strefie podsufitowej piwnic i pod posadzkowej w atrium.
  • Szczegółowe informacje zawarte są w projekcie, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
  • Istnieje możliwość aby przed złożeniem Oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną budynku.

Termin wizji lokalnej  wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszty dokonania wizji lokalnej budynku poniesie Wykonawca.

II.Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 kwietnia 2017 r.

  • Kryterium oceny ofert cena – 100 %
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:
  2. Oferty w formie faksu bądź e-maila winny być przesłane Zamawiającemu do dnia 07.02.2017 r. do godziny 14.00
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej z zachowaniem terminu określonego w pkt.1.
  4. Oferta winna być złożona zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego jak również na formularzu Wykonawcy pod warunkiem , że będą dane     

      Wykonawcy oraz cena oferty brutto.

  1. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień: Paweł Moskal, 14 6319041

VI. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

Załączniki do pobrania:

 

====================================

Pytanie:

Dzień dobry, z tego co pamiętam to ten temat pojawił się już w ubiegłym roku.
Niestety spośród dostawców z którymi współpracujemy (a jest ich naprawdę sporo) nie ma takich którzy mają w swojej ofercie tak duże przyścienne klimakonwektory.
Mają 8kW ale przy założeniu, że medium jest woda. Przy glikolu wydajność spada 30% i wtedy zapotrzebowanie wynosi ok 12kW.
Jak już wcześniej wspomniałem nie znam takiego producenta który oferuje takie urządzenia.
Chyba, że projektant wskaże czyim katalogiem posiłkował się podczas doboru urządzeń. Inaczej odpadamy.

Odpowiedź:

W projekcie przewiduje się zabudowę 8-miu klimakonwektorów przyściennych o nawiewie pionowym powietrza o wydajności całkowitej każdego po 8,56 kW. co odpowiada wydajności chłodniczej jawnej po około 6,13 kW.

Istotnie przy zasilaniu klimakonwektorów 30% glikolem możemy uzyskać wydajność chłodniczą całkowitą klimakonwektorów o wymaganej budowie na poziomie 6,96 kW co daje niedowymiarowanie wydajności poniżej 20%. Jak już pisałem w ubiegłym roku z uwagi na geometrię przestrzeni klimatyzowanej (klimatyzujemy jedynie dolną część atrium) można dopuścić tego typu niedowymiarowanie. Skutkować to może jedynie koniecznością nieco wcześniejszego załączania instalacji klimatyzacji, tak by doprowadzić pomieszczenie do wymaganej temperatury. W załączeniu przedstawiam przykładowy dobór urządzenia, które jestem w stanie zaakceptować (nie będzie miało negatywnych skutków dla odczuwania komfortu klimatycznego podczas przebywania ludzi w pomieszczeniu).

Plik do pobrania:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony