Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

XVI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice – relacja z wydarzenia

29 listopada 2019

W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach (sala konferencyjna, I piętro) odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Wierzchosławice. Jak można było się spodziewać – obrady zdominował temat mostu w miejscowości Ostrów. Sytuacja kryzysowa powstała po zamknięciu najważniejszej dla Gminy Wierzchosławice przeprawy na rzece Dunajec sprawiła, że sala konferencyjna Urzędu Gminy Wierzchosławice zapełniła się do ostatniego miejsca. W sesji wzięli udział m.in.: Andrzej Mróz – Wójt Gminy Wierzchosławice, Jacek Hudyma – Wicestarosta Tarnowski oraz Maciej Skrabacz z Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie, który przedstawił szczegółowe dane dotyczące stanu technicznego zamkniętego obiektu w Ostrowie. Na sali – poza licznie zgromadzonymi mieszkańcami pojawili się także przedsiębiorcy z terenu Gminy Wierzchosławice, dla których zamknięcie mostu na Dunajcu oznacza ogromne straty, redukcję zatrudnienia, a nawet zakończenie działalności.

W otwartej dyskusji – mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz Radni Gminy – zwrócili uwagę na konsekwencje związane z nieoczekiwanym zamknięciem mostu, dotyczące niemal każdej dziedziny życia mieszkańców Gminy. Wójt Gminy – Andrzej Mróz, który już w godzinach rannych spotkał się z dziennikarzami na briefingu prasowym – zaakcentował ponownie najważniejsze problemy, z którymi Gmina będzie musiała się zmierzyć i zaapelował do przedstawicieli Powiatu Tarnowskiego o zorganizowanie spotkania – w trybie pilnym – w którym powinni uczestniczyć: Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej oraz Radni Powiatu Tarnowskiego. Spotkanie powinno być poświęcone wypracowaniu natychmiastowych rozwiązań, które wpłyną na poprawę sytuacji: transportu zbiorowego, dojazdu dzieci do szkół, utrudnień związanych z objazdami wyznaczonymi przez teren Gminy oraz bezpieczeństwa związanego z reakcjami Policji, Straży Pożarnej, czy Pogotowia Ratunkowego. Jak zaznaczył – będzie się domagał, aby sprawa budowy nowej przeprawy w Ostrowie została potraktowana jako sytuacja nadzwyczajna i priorytetowa (podobnie jak odbudowa mostu Łazienkowskiego w Warszawie – po pożarze), aby nowy most na Dunajcu powstał do końca 2020 r.

Dyskusję dotyczącą zamkniętego obiektu zakończyło podjęcie przez Radę Gminy Wierzchosławice specjalnie przygotowanego Apelu skierowanego do Zarządu Powiatu Tarnowskiego o podjęcie budowy mostu w miejscowości Ostrów na rzece Dunajec, który został przesłany do najważniejszych osób w Państwie – m.in. do: Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, Posłów i Senatorów Województwa Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego – Witoldowa Kozłowskiego, Wojewody Małopolskiego – Piotra Ćwika oraz Radnych Województwa Małopolskiego.

W dalszej części obrad – Rada Gminy Wierzchosławice przyjęła informacje: o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wierzchosławice za rok szkolny 2018/2019, o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzchosławice za I półrocze 2019 r., a następnie podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchosławice „Zawrocie” zmienionej uchwałą Nr LII/314/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 19 lipca 2018 r.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego na rzecz Gminy Wierzchosławice
 • w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz liczby ich członków
 • w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Rozwoju i Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego Rady Gminy Wierzchosławice
 • w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Wierzchosławice pod nazwą Publiczny Żłobek w Bogumiłowicach i nadania jej statutu
 • w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Wierzchosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020
 • w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/99/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 • w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Wierzchosławice
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wierzchosławice na rok 2020
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
 • w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019-2032 przyjętej uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.

Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2019

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast