I. Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz wręczył podziękowania Grupom Wieńcowym oraz Starostom Dożynek Gminy Wierzchosławice 2019 r. za duży wkład pracy i szczególne zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

II. Rada Gminy Wierzchosławice podjęła następujące uchwały w sprawie:

  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzchosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  • zmiany Uchwały Nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 15 lutego 2010 r w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i wysokość stawek dodatków za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Wierzchosławice.
  • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  • określenia zasad zwolnienia i zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej dla osób objętych resortowym Programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019;
  • ustanowienia lokalnego programu Gminy Wierzchosławice „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019 – 2032 przyjętej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
  • przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wierzchosławice.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony