Rada Gminy Wierzchosławice podjęła następujące uchwały w sprawie:

  • upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne;
  • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne;
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 Nr VI/35/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
  • określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
  • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice;
  • zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice na lata 2019-2032 przyjętej Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 r.
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchosławice .

Rada Gminy Wierzchosławice dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako opłatę od gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Jeżeli któraś z osób mieszkających razem utrzymuje się oddzielnie osoba ta tworzy oddzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Rada Gminy Wierzchosławice ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1)    gospodarstwa domowe 1 – osobowe – 17 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,

2)    gospodarstwa domowe 2 – osobowe – 35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,

3)    gospodarstwa domowe 3 – osobowe – 52 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,

4)    gospodarstwa domowe 4 – osobowe – 69 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,

5)    gospodarstwa domowe 5 – osobowe – 86 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,

6)    gospodarstwa domowe 6 – osobowe – 103 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,

7)    gospodarstwa domowe 7 – osobowe i więcej – 120 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Krótka fotorelacja:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony