Rada Gminy Wierzchosławice jednogłośnie udzieliła Wójtowi wotum zaufania. 

Głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania odbyło się po raz pierwszy i było wynikiem zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Podjęcie uchwały w tym zakresie poprzedzone było debatą podczas której Radni i zaproszeni goście mieli możliwość wymiany spostrzeżeń, uwag. Wójt Gminy Andrzej Mróz odpowiadał na liczne pytania.

Na XI Sesji Rada Gminy również jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Podjęcie uchwały poprzedziła konieczna w tym przypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Rada Gminy podjęła uchwałę niezwykle ważną dla mieszkańców, a mianowicie o dopłacie do ceny m3 odprowadzanych ścieków. Dopłata pozwoli na obniżenie kosztów jakie ponoszą mieszkańcy za zrzut ścieków o ok. 2 zł/m3.

Rady Gminy Wierzchosławice podjęła również uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wierzchosławice za rok 2018;
  • zmiany uchwały budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2019 (Nr VI/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.);
  • przekazania w 2019 roku środków finansowych na fundusz wsparcia policji.

    Krótka fotorelacja:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony