Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

11 lipca 2022

ZARZĄDZENIE NR 163/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE
z dnia 11 lipca 2022 r.
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru „Wypoczynek dzieci i młodzieży”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) i § 17 pkt. 16 oraz § 18 załącznika do uchwały Nr XLIV/291/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok – zarządzam co następuje:

§ 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru „Wypoczynek dzieci i młodzieży” – Zadanie: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży wnioskodawcy w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice – Andrzej Mróz

Wyniki konkursu – Zarządzenie nr 163/2022

Ogłoszenie w BIP: https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,a,2119460,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-organizacje-pozy.html

Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2022

Komentowanie jest wyłączone.