Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wyniki otwartego konkursu ofert z obszaru „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”

9 sierpnia 2022

ZARZĄDZENIE NR 182/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru “Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz.559 z późn. zm.) i § 17 pkt. 16 oraz § 18 załącznika do uchwały Nr XLIV/291/2021 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok – zarządzam co następuje:

  • 1. Przyznaję dotację na realizację zadania publicznego na rok 2022 z obszaru „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – Zadanie: Wspieranie działań z zakresu zwiększenia aktywności oraz integracji społecznej seniorów wnioskodawcy w wysokości jak w tabeli znajdującej się w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzchosławice

Andrzej Mróz

Ostatnia modyfikacja: 10 sierpnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.