Zarządzenie nr 143/2016 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 1 grudnia 2016 r.  w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Rudka, Gmina Wierzchosławice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz uchwały nr VIII/54/03 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wierzchosławice oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzchosławice zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym następujące nieruchomości położone w Gminie Wierzchosławice:

nieruch

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony