Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wierzchosławice

5 lutego 2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art 13 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 65) Wójt Gminy Wierzchosławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Informacje o nieruchomościach:

Nieruchomość zlokalizowana w Wierzchosławicach stanowiąca drogę.

1. Nr. działki: 1161/68 (Obr. 0011)
2. Nr. KW: TR1T/00062633/4
3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy w [ ha ]: 0,0004ha (1m x 4m)
4. Przeznaczenie w planie (studium): Obszar terenów mieszkalnych
5. Okres dzierżawy: do 3 lat
6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy i termin jej wnoszenia: Wysokość czynszu wynosi 400,00 zł + VAT Czynsz płatny jest rocznie z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, w tym jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchosławice.
7. Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: Kontynuacja poprzedniej umowy dzierżawy.
8. Dodatkowe informacje: Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Obowiązek utrzymania czystości na działce, obowiązek wykaszania.

 

Nieruchomość zlokalizowana w Wierzchosławicach stanowiąca drogę.

1. Nr. działki: 396/3 (Obr. 0011)
2. Nr. KW: –
3. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy w [ ha ]: 0,0004ha (1m x 4m)
4. Przeznaczenie w planie (studium): Obszar funkcji wydobywczej, funkcji rekreacji i terenów leśnych
5. Okres dzierżawy: do 3 lat
6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy i termin jej wnoszenia: Wysokość czynszu wynosi 400,00 zł + VAT Czynsz płatny jest rocznie z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, w tym jednostronnego podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchosławice.
7. Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: Kontynuacja poprzedniej umowy dzierżawy.
8. Dodatkowe informacje: Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Obowiązek utrzymania czystości na działce, obowiązek wykaszania.

Zasady aktualizacji opłat : – Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok
kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim o ten wskaźnik.

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 05.02.2020 r. do dnia 26.02.2020 r.

Wykaz w pliku PDF – Wykaz nieruchomości luty 2020

Ostatnia modyfikacja: 5 lutego 2020

Komentowanie jest wyłączone.