Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – składanie wniosków tylko do 30.11.2022 roku.

21 listopada 2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach przypomina, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , 33-122 Wierzchosławice 550 – budynek Urzędu Gminy w Wierzchosławicach – III piętro do dnia 30.11.2022 roku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

Pokój nr 44 – telefon 14 631 90 38

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego:

Pokój nr 49 – telefon 14 631 90 29

Pokój nr 51 – telefon 14 631 90 47

Pokój nr 52 – telefon 14 631 90 47

Ośrodek czynny jest w godzinach: poniedziałek : od 8.00 do 16.30, wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30 piątek: od 7.30 do 15.00

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajdują się szczegółowe informacje dotyczące dodatków, w tym wzory wniosków: https://www.gov.pl/web/klimat/dla-gospodarstw-domowych

NOWELIZACJE USTAW: 

Jednocześnie Kierownik ponownie informuje , że :

1. W wyniku prac przeprowadzonych w Parlamencie RP uchwalona została ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w ramach której z inicjatywy Senatorów RP wprowadzono przepisy nowelizujące ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowymNowe przepisy zaproponowane i uchwalone przez Posłów i Senatorów RP przewidują m.in.:

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.

  • Wprowadzenie możliwości przyznania dodatku najbardziej wrażliwym odbiorcom, bez konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę.

  • W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu środowiskowego.

  • W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, którym odmówiono wypłaty dodatku. Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r. Jednocześnie do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 3 listopada 2022 r. nie dokonano wypłaty środków dla wnioskodawcy, stosuje się znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym

2. Dodatkowo 4 listopada weszły w życie również znowelizowane przepisy  ustawy  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Wprowadzono następujące zmiany:

2) w art. 24:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

5a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 4 i 5 do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1.

5b. W przypadku, o którym mowa w ust. 5a, gospodarstwu domowemu, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent przyznaje dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1.

5c. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 5b, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.”,

b) w ust. 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;”,

c) po ust. 25 dodaje się ust. 25a i 25b w brzmieniu:

„25a. W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do dodatku dla gospodarstw domowych. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Przepis art. 25 ust. 2 stosuje się.

25b. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ust. 1. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.”;

Ostatnia modyfikacja: 8 grudnia 2022

Komentowanie jest wyłączone.