Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin organizacyjny Rady Gminy określa organizację i tryb pracy Rady oraz jej organów.

§ 2. Rada obraduje na sesjach i wykonuje swoje zadania poprzez Komisje Rady i Wójta Gminy.

§ 3. W realizacji zadań własnych Gminy, Komisje Rady i Wójt Gminy podlegają Radzie i składają jej sprawozdania ze swej działalności.

Rozdział II

SESJE RADY

 

 1. Rodzaje sesji i ich przygotowanie

  § 4. Sesje są plenarnymi obradami Rady zwołanymi w celu rozstrzygnięcia w drodze uchwał spraw należących do właściwości ( kompetencji) Gminy.

  § 5. Posiedzenia Rady Gminy mogą być odbywane jako sesje zwyczajne, nadzwyczajne i uroczyste.

  § 6. 1. Sesjami zwyczajnymi są sesje planowane, zwoływane przez Przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

  2. Zwyczajna jest także sesja nie przewidziana w planie.

  3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad ( projekt) wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem.

  § 7. 1. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał oraz ich uzasadnienie.

 2. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ustępie poprzedzającym może być wprowadzona przez Radę Gminy bezwzględną większością głosów ustawowego jej składu a nadto wymagana jest zgoda wnioskodawcy w tym zakresie.
 3. Na wniosek Wójta, Przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. ,

§ 8. Uroczyste sesje Rady Gminy zwołuje jej Przewodniczący.

§ 9. Sesje mogą odbywać się na jednym lub kilku posiedzeniach.

  1. O odbyciu sesji w formie jednego lub kilku posiedzeń decyduje Przewodniczący Rady w zależności od okoliczności lub potrzeb.
  2. W szczególności gdy przebieg sesji wskazuje na niemożliwość zrealizowania przyjętego na sesji porządku posiedzenia, na wniosek Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, Przewodniczącego Komisji Rady lub Wójta Gminy posiedzenie Rady zostaje przerwane. Termin następnego posiedzenia tej samej sesji wyznacza niezwłocznie Przewodniczący Rady lub prowadzący obrady.

   § 10. 1. Zerwanie sesji w wyniku opuszczenie sali obrad przez radnych w ilości uniemożliwiającej procedowanie skutkuje podjęciem obrad na wniosek Przewodniczącego w innym terminie na tej samej sesji.

   2. Radni winni zerwania sesji ponoszą solidarnie poniesione przez Gminę koszty wznowionej sesji.

   § 11. 1. Rada może uchwalać ramowy program działania na okres kadencji, określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań Gminy.

   2. Na ostatniej sesji w roku Rada może uchwalić plan pracy na rok następny obejmujący zakładaną liczbę sesji i ich główne tematy oraz związane z tym zasadnicze zadania Komisji Rady.

  3. Ramowy program działania i roczny plan pracy Rada może uzupełniać w każdym czasie.

§ 12. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając projekt porządku obrad, datę, godzinę i miejsce sesji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady, jego uprawnienia wykonuje Wiceprzewodniczący przez niego wyznaczony.

  1. O zwołaniu sesji oraz odbyciu jej w formie jednego lub kilku posiedzeń Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków Rady i Wójta Gminy co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.
  2. Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej należy doręczyć nie później niż na 2 dni przed terminem jej odbycia.
  3. Wraz z zawiadomieniem o sesji, radnym przesyła się przygotowane materiały, wnioski oraz propozycje rozstrzygnięć. Materiały dotyczące programów gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego , budżetu oraz sprawozdania z ich wykonania należy przesłać radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.
  4. W razie naruszenia terminów określonych w ust. 2, 3, i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu jej odbycia. Wniosek w tej sprawie radni mogą zgłosić tylko do czasu przyjęcia porządku obrad.

   § 13. Zawiadomienie o sesji z określeniem w nim projektu porządku obrad, daty i miejsca posiedzenia podaje się również do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wsi.

   § 14. Z inicjatywą zamieszczenia określonych spraw w porządku dziennym obrad Rady oraz podjęcia określonych uchwał oprócz Przewodniczącego mogą występować:

    1. Wójt,
    2. Komisje stałe i doraźne,
    3. Co najmniej 1/4 radnych.

§ 15. 1. Przewodniczący Rady ponadto:

 1. kieruje pracą Rady,
 2. reprezentuje Radę na zewnątrz,
 3. inicjuje działania kontrolne szczególnie w zakresie właściwego i terminowego wykonywania uchwał Rady lub innych organów Rady,
 4. zapewnia współdziałania Rady z organami władz państwowych, ruchami obywatelskimi, partiami i organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi oraz pomocniczymi jednostkami samorządowymi,
 5. może zwrócić uwagę radnemu, który zaniedbuje obowiązki i zachowuje się w sposób niegodny radnego,
 6. informuje mieszkańców o działalności Rady,
 7. przedkłada Radzie skargi dotyczące zadań i działalności Wójta Gminy wraz z wynikami postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego przez Komisję Rewizyjną oraz z wnioskami dotyczącymi sposobu ich załatwienia,
 8. zapewnia właściwą dokumentację pracy Rady
  1. Wiceprzewodniczący Rady udzielają Przewodniczącemu pomocy w realizacji jego zadań poprzez wykonywanie czynności przez niego określonych oraz zastępowanie Przewodniczącego.
  2. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Wójt Gminy

 9. Tok obradowania

  § 16. 1. Wypowiadając słowa: “otwieram sesję Rady Gminy Wierzchosławice” -Przewodniczący Rady otwiera i prowadzi jej obrady.

  1. W razie nieobecności Przewodniczącego lub potrzeby zastąpienia go z innych przyczyn, obradom Rady przewodniczy wyznaczony Wiceprzewodniczący.

   § 17. 1. Koniecznymi punktami porządku obrad zwyczajnej sesji Rady są:

   1. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
   2. zapytania i wolne wnioski,
   3. sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy,
    1. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady zapewnia wyłożenie protokołu w Biurze Rady w 14 dniu po zakończeniu sesji oraz w miejscu i czasie następnych obrad Rady.
    2. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady składają:
 10. Wójt Gminy lub Zastępca Wójta Gminy,
 11. w imieniu Komisji – przewodniczący odpowiednich komisji lub wyznaczeni sprawozdawcy.

§ 18. 1. W ramach “zapytań i wolnych wniosków” każdy radny ma prawo zwracać się z wnioskami i żądać wyjaśnień we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Rady. Czas przeznaczony dla pojedynczego radnego na zapytania i wolne wnioski nie może przekraczać 5 minut.

 1. Stosownie do treści pytania lub wniosku odpowiedzi obowiązani są udzielić:

– Przewodniczący Rady lub komisji,

– Wójt

– Wyznaczony pracownik,

 1. W razie niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi oraz gdy radny zgłosi zapytanie na piśmie w trakcie obrad, wyjaśnienia należy udzielać pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, aby odpowiedź była przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady.

§ 19. Obrady Rady przebiegają zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzonym przez Radę, po stwierdzeniu przez Przewodniczącego niezbędnej do podejmowania uchwał ilości radnych.

§ 20. 1. Sesje Rady są jawne. Jawność sesji oznacza obowiązek ogłaszania informacji wg wymogów określonych w § 13 oraz prawo mieszkańców do obecności i zajmowania na sali obrad wyznaczonych miejsc dla publiczności.

 1. Jawność sesji jest wyłączona jeżeli przedmiotem obrad są sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę państwową lub służbową oraz może być wyłączona przez Radę na ważny interes społeczny Gminy lub poszczególnych obywateli.
 2. Głosowanie w sprawie wyłączenia jawności obrad jest jawne.

  § 21. Kierując pracą Rady Przewodniczący:

  1. w uzasadnionych wypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów przyjętego porządku,
  2. udziela radnym głosu w kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością,
  3. przyjmuje wystąpienia radnych w formie pisemnej do protokołu sesji, gdy nie zostało wygłoszone lub na wniosek radnego w przypadku rezygnacji przez niego z wygłoszenia wystąpienia. O przyjęciu wystąpienia do protokołu Przewodniczący informuje Radę.
  4. udziela głosu poza kolejnością w sprawach wniosków o charakterze formalnym, przez co rozumie się wnioski dotyczące:
   1. stwierdzenia quorum,
   2. zdjęcia określonego tematu z porządku obrad,
   3. odroczenia sesji lub jej przerwanie,
   4. zakończenia dyskusji,
   5. ograniczenia czasu trwania wystąpień,
   6. przeliczenia głosów,
   7. prawa repliki.
    1. podaje pod głosowanie wnioski w sprawach formalnych w kolejności ich zgłoszeń,
    2. zapewnia sprawność i porządek obrad,
    3. może przywołać “do rzeczy” radnego odbiegającego od przedmiotu obrad lub przekraczającego ustalony jednostkowy czas wystąpień, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos,
    4. przywołuje “do porządku” radnych i innych uczestników obrad, gdy zachowaniem swym zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze Rady; w razie bezskuteczności przywołania do porządku, radnemu może odebrać głos, a innemu uczestnikowi nakazać opuszczenia sali obrad,
    5. zarządza głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad,
    6. może udzielać głosu osobom zaproszonym oraz mieszkańcom obecnym na sesji po uprzednim ich zgłoszeniu się,
    7. zamyka sesję lub posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad, wypowiadając formułę “ zamykam (w tym miejscu podaje kolejny numer sesji) sesję Rady Gminy Wierzchosławice”

§ 22. 1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowego przebiegu sesji, konieczną pomoc techniczną i kancelaryjną zapewnia Urząd Gminy.

 

     1. W obradach Rady uczestniczą Wójt Gminy lub Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów. Sprawy mogą referować i udzielać wyjaśnień wskazani przez bezpośrednich przełożonych ich podwładni.
     2. Biorący udział w sesji przedstawiciele instytucji, gminnych jednostek organizacyjnych i organizacji mogą udzielać informacji, wyjaśnień w sprawach, które są przedmiotem obrad.

§ 23. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się odrębnie dla każdego posiedzenia protokół przebiegu obrad, w którym muszą być odnotowane podjęte rozstrzygnięcia.

  1. Do protokołu dołącza się:
  1. listę obecności Radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości.
  2. teksty przyjętych uchwał, złożonych wniosków oraz innych dokumentów przekazanych w trakcie sesji Przewodniczącemu obrad

§ 24. 1. Protokół powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg sesji. W szczególności winien zawierać:

   1. numer kolejny, datę i miejsce obrad, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
   2. stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
   3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady i Wójta Gminy z ewentualnym podaniem prawdopodobnych przyczyn ich nieobecności,
   4. uchwalony porządek obrad,
   5. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji treść zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
   6. odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień oraz treści uchwał o charakterze proceduralnym,
   7. przebieg głosowania,
   8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
    1. Protokoły w toku kadencji oznacza się rzymską cyfrą numeru sesji, arabską cyfrą numeru posiedzenia w ramach sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku. Numer uchwały oznacza się ponadto arabską cyfrą w kolejności jej podjęcia w danej kadencji.

§ 25. 1. Protokół z obrad Rady sporządza pracownik Urzędu; Biura Rady.

 1. Odpis protokołu z kopiami uchwał i wniosków doręcza się w celu ich wykonania Wójtowi w ciągu 14 dni od zakończenia sesji oraz wykłada w Biurze Rady do wglądu radnych i mieszkańców.
 2. Wyciągi z protokołów oraz odpisy uchwał i wniosków Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
 3. Protokoły, uchwały i inne dokumenty z pracy Rady przechowuje się w Biurze Rady.
 4. Dostęp do dokumentów wynikających z zadań publicznych, w tym określonych w ustępie poprzedzającym jest jawny przy zachowaniu następujących zasad w tym zakresie:

a) przedmiotowych informacji udziela i udostępnia stosowne dokumenty, pracownik biura Rady Gminy w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,

b) pracownik Biura Rady udostępnia zainteresowanym pomieszczenie w celu przeglądania, zapoznawania się z treścią protokołów z obrad Rady Gminy, posiedzeń Komisji Rady oraz sporządzania notatek,

c) zainteresowany może otrzymać odpłatnie kserokopię dokumentów określonych w punkcie poprzedzającym,

 

 • Przebieg głosowania

 

§ 26. Rada rozstrzyga na sesjach sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał podejmowanych w drodze głosowania.

§. 27. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  1. Bezwzględna większość głosów jest wymagana wyłącznie w sprawach określonych ustawą.

§ 28. 1. Przez “zwykłą większość” rozumie się matematyczną większość oddanych głosów na kandydata lub w innej, będącej przedmiotem procedowania sprawie. Głosów wstrzymujących się nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.

 1. “Bezwzględna większość” głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się, z tym że bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 29. 1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny.

 1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie tajne stosuje się w sprawach, w których wymaga tego ustawa.
 3. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

§ 30. 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Zastępców, a w razie potrzeby z udziałem wyznaczonych do liczenia radnych.

 1. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Radę Komisja Skrutacyjna, składająca się z wybranych w głosowaniu jawnym radnych.

  § 31. W przypadku zgłoszenia na sesji wniosku o odrzucenie projektu uchwały lub poprawek do projektu, porządek głosowania jest następujący:

  1. głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości,
  2. głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  3. głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

§ 32. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący niezwłocznie po ich ustaleniu.

4. Uchwały

§ 33. 1. Uchwały stanowią formę rozstrzygnięć podejmowanych przez Radę na sesji zgodnie z właściwością.

 1. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze wstępnym lub proceduralnym, które są odnotowywane w protokole sesji

§ 34. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

 1. Przewodniczący Rady,
 2. Wójt Gminy,
 3. Komisje Rady,
 4. Klub Radnych,
 5. Radni w ilości czterech,
 1. Stowarzyszenia, organizacje polityczne, związkowe i samorządowe mogą występować do organów wymienionych w ust. 1 o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

§ 35. 1. Projekty uchwał z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym wymagają uzasadnienia.

 1. Uzasadnienie powinno w sposób zwięzły i jasny:
  1. wyjaśnić potrzebę i cel podjęcia uchwały,
  2. przedstawić istniejący stan rzeczy wymagający rozstrzygnięcia,
  3. scharakteryzować skutki społeczne, gospodarcze i finansowe projektowanej uchwały,
  4. wskazać na zgodność z prawem projektowanej uchwały,
  5. wskazywać inicjatora jej podjęcia.
 1. Uzasadnienie sporządza organ lub grupa radnych przygotowujących projekt uchwały .

§ 36. 1. Wnioski uchwałodawcze kieruje się do Wójta Gminy, który jest zobowiązany przygotować je przy pomocy właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu oraz współudziale wnioskodawców na najbliższą sesję Rady.

  1. Odmowa wniesienia projektu uchwał pod obrady wymaga uzasadnienia.

§ 37. 1. Uchwała Rady będąca osobnym dokumentem powinna zawierać:

1) datę i tytuł,

 1. 2) podstawę prawną,

  3) określenie zadań, sposób rozstrzygnięcia istoty sprawy oraz w miarę możliwości

  środki realizacji,

  4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

 2. 5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania,

6) przepisy przejściowe.

 1. Uchwały opatruje się numerem sesji i posiedzenia, kolejnym numerem jej podjęcia w danej kadencji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia.
 2. Uchwały podpisuje oraz parafuje załączniki do uchwał Przewodniczący obrad.
 3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem sesji w Biurze Rady.
 4. Wójt w celu legalizacji przedkłada Wojewodzie Małopolskiemu uchwały Rady Gminy w terminie 7 dni od ich podjęcia.
 5. Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
 6. Akty prawa miejscowego (uchwały Rady Gminy powszechnie obowiązujące) przekazywane są przez właściwy organ Wojewodzie Małopolskiemu.

5. Zasady dokonywania wyboru i powoływania na stanowiska.

§ 38. Rada dokonuje wyboru lub powołuje na stanowiska zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach z zachowaniem zasad zgłaszania kandydatów, sposobu i trybu głosowania określonych w tych przepisach i w niniejszym regulaminie.

§ 39. Prawo zgłaszania kandydatów na stanowiska ( funkcje) przysługuje podmiotom określonym w § 33. ust. 1 pkt 1 ,2,3,4 i Radnym.

§ 40. 1. W celu dokonania wyboru należy zgłosić co najmniej dwóch kandydatów na poszczególne funkcje lub stanowiska.

  1. Wójt wykonując swe uprawnienia może przedstawić po jednym kandydacie na stanowiska obsadzone w trybie powołania i wyboru.

§ 41. 1. Wyłanianie w drodze głosowania kandydata następuje etapami, aż do momentu gdy w kolejnym głosowaniu kandydat uzyska w przypisanej procedurze wymaganą liczbę oddanych głosów.

 1. Odrzucenie w głosowaniu jednego zgłoszonego kandydata wymaga ponownego zgłoszenia kandydata.
 2. Zgłoszenie nowego kandydata wymagane jest wówczas, gdy w trzech kolejnych głosowaniach nie jest możliwe wyłonienie kandydata w trybie ust. 1

§ 42. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje w trybie powołania.

ROZDZIAŁ III

Komisje Rady i ich funkcjonowanie

§ 43. 1. Rada powołuje następujące komisje stałe jako organy pomocnicze do wykonywania jej zadań :

 1. Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa
 2. Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego,
 3. Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
 1. Przewodniczący stałych komisji przedkładają Radzie plany pracy i roczne sprawozdania z działalności. Posiedzenia komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
 2. Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują diety.
 3. Stosownie do potrzeb i w ramach zadań należących do kompetencji gminy Rada Gminy może powołać komisje doraźne..

§ 44. Posiedzenia komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego a w razie jego nieobecności uprawnienia te wykonuje Wiceprzewodniczący komisji. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komisji podaje się również do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia ( obwieszczenia) umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wsi.

§ 45. Komisje we własnym zakresie wybierają przewodniczącego, 1 – 2 zastępców. Mogą wyłaniać niestałe podkomisje i zespoły robocze, odbywać wspólne posiedzenia oraz korzystać z doraźnej pomocy specjalistów nie będących ich członkami.

§ 46. 1. Do zadań wspólnych Komisji stałych należy:

 1. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę oraz przedkładanych przez członków komisji,
 2. Rozpatrywanie materiałów informacyjnych przedkładanych Radzie zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy następuje poprzez;
  1. przyjmowanie ich do akceptującej wiadomości,
  2. żądanie uzupełnienia,
  3. kierowanie pod obrady Rady
   1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków podjętych przez co najmniej połowę składu komisji i przedkładają je Radzie i Wójtowi .
   2. Opinie i wnioski Komisji uchwala się w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów.
   3. W przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” decyduje głos przewodniczącego komisji.
   4. Komisje nie są właściwe w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

ROZDZIAŁ IV

Radni

§ 47. 1. Radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu jest zobowiązany złożyć ślubowanie :

” Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

2. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomóż Bóg”

§ 48.1. Radny jest obowiązany kierować się dobrem gminnej wspólnoty samorządowej. Swoim działaniem i zachowaniem nie może podważać zaufania wyborców.

 1. Radnemu stawia się szczególne wymagania co do przestrzegania norm etyki i zasad współżycia społecznego przy wykonywaniu mandatu.

3. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji jeśli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§ 49. 1. Radnego obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz Komisji Rady, do których został wybrany. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych.

 1. Udział radnego w głosowaniach podczas posiedzeń Rady i w komisjach Rady jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
 2. Obecność radnego na sesji Rady potwierdzana jest na liście obecności wykładanej przed sesją Rady, do pierwszej przerwy w obradach, zarządzonej przez Przewodniczącego obrad. Lista obecności, po upływie czasu na jaki została wyłożona, przekazywana jest każdorazowo Przewodniczącemu Rady i wraz z kompletem dokumentów dotyczących sesji przechowywana jest w Biurze Rady.
 3. Radny potwierdza swoją obecność na posiedzeniu komisji podpisem na liście obecności.
 4. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji Rady lub komisji, Radny w miarę możliwości zawiadamia przed terminem posiedzenia odpowiednio Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji, a następnie jest obowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność odpowiednio przed Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym komisji.

§ 50. Za przyczyny usprawiedliwiające niemożność wzięcia przez Radnego udziału w posiedzeniu Rady lub komisji bądź w głosowaniu uważa się:

 1. chorobę albo konieczność opieki nad chorym,
 2. wyjazdy służbowe zagraniczne lub krajowe z polecenia Rady, Przewodniczącego Rady lub komisji, akceptowane przez Przewodniczącego Rady,
 3. zbieg posiedzeń komisji, do których Radny należy, jeżeli brał udział w jednym z tych posiedzeń,
 4. inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.

§ 51. Informacje o nie usprawiedliwionych nieobecnościach Radnych na posiedzeniu Rady lub komisji są jawne.

§ 52. Radni kierując się zasadą pogłębiania zaufania obywateli do organów władzy publicznej, wykonując powierzony mandat są w szczególności zobowiązani:

 1. odbywać spotkania ze swoimi wyborcami i utrzymywać kontakt z pomocniczymi organami samorządu w swoim okręgu wyborczym, brać udział w zebraniach wiejskich,
 2. przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków stosownie do potrzeb w siedzibie Rady lub innych lokalach udostępnionych przez osoby fizyczne prawne, inne jednostki organizacyjne,
 3. rzetelnie informować i wyjaśniać społeczności lokalnej przebieg i efekty pracy Rady i jej organów,
 4. pogłębiać swoją wiedzę w zakresie spraw publiczno prawnych.

§ 53. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych składające się z co najmniej 3 radnych. Przewodniczący Klubu Radnych informuje Przewodniczącego o składzie osobowym Klubu oraz o wiążącym członków tego Klubu regulaminie wewnętrznym.

  1. Klubu Radnych nie są instytucją Rady Gminy.
  2. Kluby Radnych mają prawo:
 1. występowania z inicjatywą samodzielnie, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady,
 2. wnioskowanie o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą do uprawnionych statutowo organów,
 3. zgłaszanie wniosków, opinii, interpelacji i zapytań do właściwych organów gminy,
 4. współdziałać z Komisjami Rady.
    1. Klub Radnych może korzystać z obsługi kancelaryjno technicznej w zakresie określonym przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Wójtem.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

§ 54. 1. Rada Gminy uchwala niniejszy regulamin w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 1. Zmian i uzupełnień regulaminu Rada dokonuje w trybie przewidzianym dla zmian statutu.
 2. Przestrzeganie regulaminu zapewniają Przewodniczący Rady i Komisji.
 3. Problemy związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Rada w formie uchwały podjętej do protokołu sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Onak

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony