Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Udział w Dożynkach Gminy Wierzchosławice zawartego w ofercie Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie z siedzibą Komorów 145 33-122 Wierzchosławice

11 czerwca 2021

W dniu 7 czerwca 2021r. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W KOMOROWIE , z siedzibą Komorów 146 33-122 Wierzchosławice , złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Udział w Dożynkach Gminy Wierzchosławice” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr .2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 11 do 18 czerwca 2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Pełne informacje na BIP.

Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.