Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Uznanie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dożynki gminne 2021r zawartego w ofercie Koło Gospodyń Wiejskich w Gosławicach z siedzibą Gosławice 60

16 czerwca 2021

W dniu 14 czerwca 2021r. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GOSŁAWICACH , z siedzibą Gosławice 60 33-122 Wierzchosławice , złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dożynki Gminne 2021” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr 109.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 16 do 23 czerwca 2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.