Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: Tradycyjny Piknik Wiejski ku czci Św. Anny patronki Sieciechowic zawartego w ofercie Koło Gospodyń Wiejskich w Sieciechowicach z siedzibą Sieciechowice 11

15 czerwca 2021

W dniu 14 czerwca 2021r. KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SIECIECHOWICACH , z siedzibą Sieciechowice 11 33-121 Bogumiłowice, złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Tradycyjny Piknik Wiejski ku czci Św. Anny, patronki Sieciechowic” w trybie tzw. małych zleceń, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Zarządzeniem Nr 108.2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Wierzchosławice uznał celowość realizacji w/w zadania publicznego i postanowił zamieścić ofertę na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzchosławice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchosławice.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. od 15 do 22 czerwca 2021 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do Urzędu Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 – Dziennik podawczy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, w powyższym terminie.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2021

Komentowanie jest wyłączone.