Oficjalny portal Gminy Wierzchosławice!

Uwaga ptasia grypa

12 kwietnia 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2021 r. dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego. Ognisko HPAI nr 1 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat gorlicki, utrzymującym indyki rzeżne (8 tyg.- 2422 sztuki; odchów 3 dni-8720 sztuk). Jest to ognisko pierwotne. Ognisko HPAI nr 2 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie utrzymującym 5975 sztuk kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat gorlicki.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2OI7 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków |Dz. U. z 2Ot7 t. poz. 722|

Na terytorium Polski:

zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym, 0 stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których
jest utrzym5rwany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymyvany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2021

Komentowanie jest wyłączone.

Powiększanie czcionki
Kontrast