Jednostka Wojskowa do zgłaszania zagrożeń:

21 BSP Rzeszów, JW. 3841 ul. Lwowska 5, 35-922 Rzeszów
Tel. +48 17 715-55-48 lub +48 17 715-55-64

  1. Po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu w żadnym wypadku nie wolno nim poruszać, podnosić, przenosić inne miejsce, manipulować przy nich, wrzucać do ognisk ani miejsc takich jak stawy, głębokie doły itp.
  2. Znaleziony przedmiot przy wykorzystaniu podręcznych środków ogrodzić i oznaczyć, w taki sposób by zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem nieuprawnionych.
  3. Po zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca znalezienia przedmiotu w miarę możliwości należy dobrać do pomocy osobę lub osoby dorosłe, które będą ochraniać miejsce niebezpieczne przed dostępem osób nieuprawnionych.
  4. W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu przez dzieci i młodzież, winny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą.
  5. O znalezieniu przedmiotu należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę Policji, Urząd Gminy .

UWAGA! Do usuwania niewybuchów, niewypałów i innych przedmiotów wybuchowych upoważnieni są jedynie pirotechnicy i saperzy wojskowi!

Informacje o Ogólnym postępowaniu z materiałami wybuchowymi – plik PDF do druku

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony