Informacje o projektach Unii Europejskiej wykonywanych w naszej Gminie.
 • Urząd Gminy Wierzchosławice w trzech zadaniach finansowanych z EFS!

  Szanowni Państwo! Informujemy, iż Urząd Gminy Wierzchosławice bierze udział w trzech zadaniach w ramach projektu: Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2. Liderem projektu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim – Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem. POZNAJ SZCZEGÓŁY! Logo Unia Europejska EFS

  • Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych. Głównym celem zadania jest usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno – ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania. Dowiedz się więcej.
  • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego. Głównym celem  zadania jest promowanie innowacji w zarządzaniu publicznym. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które zainteresowane są poprawą sprawności zarządzania poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych.  Dowiedz się więcej.
  • Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Głównym celem zadania jest wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, a otrzymane bezpłatne wsparcie obejmować będzie rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu poprzez:

  – ocenę potrzeb szkoleniowych za pomocą ankiety elektronicznej,

  – szkolenia obejmujące 3 moduły tematyczne,

  – pomoc przy wdrożeniu opracowanych standardów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi do praktyki jednostki,

  – budowę i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.  Dowiedz się więcej.

   

 • Pilotażowe badanie satysfakcji Klienta w Urzędzie Gminy Wierzchosławice!

  Szanowni Państwo! Urząd Gminy Wierzchosławice informuje, że w dniach 17 – 21 lutego 2014 r. zostanie przeprowadzone pilotażowe anonimowe badanie satysfakcji Klienta w Urzędzie Gminy Wierzchosławice. Formularze Ankiety w formie papierowej będą dostępne na stanowiskach pracy Pracowników w Urzędzie Gminy oraz w Punkcie Obsługi Klienta. Ponadto w wersji elektronicznej będą do wypełnienia na stronie internetowej Gminy Wierzchosławice.

  Celem przeprowadzenia badania ankietowego jest poznanie opinii klientów na temat pracy Urzędu oraz zatrudnionych pracowników. Realizacja wniosków zawartych w raporcie pozwoli wprowadzenie rozwiązań usprawniających działanie Urzędu w zakresie obsługi klienta oraz zapewni realizację usług na najwyższym poziomie, a w konsekwencji poprawi wizerunek urzędu.

  Wprowadzony System jest działaniem w ramach realizacji Projektu„Doskonalenie JST w Procesie samooceny CAF”.

  Do pobrania:

 • Elektroniczny Obieg Dokumentów w Urzędzie Gminy Wierzchosławice!

  W Urzędzie Gminy Wierzchosławice został wdrożony Elektronicznego System Obiegu Dokumentów „SIDAS EZD” jako system informatyczny wspomagający wykonywanie czynności kancelaryjnych. System ten scala w jeden uporządkowany system dokumenty w ramach korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Zamówienie zrealizowane zostało w ramach Projektu pn. „Doskonalenie JST w procesie samooceny CAF” nr POKL.05.02.01-00-055/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Przedmiot zamówienia obejmował dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą niezbędnego sprzętu  – skaner i serwer obsługującego pracowników i klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice oraz jego integrację z systemami e–PUAP oraz BIP, dostarczenie  licencji dla 30 użytkowników, przeszkolenie pracowników  oraz zapewnienie opieki technicznej.

  Wdrożony system umożliwia zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami, przepływem dokumentów, zapewnia komunikację między Urzędem Gminy Wierzchosławice i jego Klientami z wykorzystaniem platformy e-PUAP oraz BIP. System jest oparty o jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) tworząc centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji: pism przychodzących, wychodzących i wewnętrznych, poleceń służbowych, umów, uchwał, rejestrów.

  Firma wdrażająca system: MADKOM S.A. Oddział w Krakowie,  został wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

  Wartość zadania: 37 945,50 zł brutto.

  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej), nr Projektu: POKL.05.02.01-00-055/12.

  Do pobrania:

   

 • Urząd Gminy w projekcie: ``Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych ePUAP``!

  Informujemy, iż Urząd Gminy Wierzchosławice bierze udział w projekcie: „Wdrożenie standardów świadczenia  elektronicznych usług publicznych – ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej na podstawie umowy o dofinansowanie dotyczącej realizacji projektu nr: POKL.05.02.01-00-054/13-00. POZNAJ SZCZEGÓŁY!

  Projekt Unijny Gmina Aktywna

  Gminy i logo

  Liderem projektu jest Gmina Radłów. Projekt realizowany jest w partnerstwie z urzędami 5 małopolskich gmin: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa Zakliczyn.

  Głównym celem projektu jest rozwój standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP w 5 jednostkach  samorządu terytorialnego.

  Projekt jest odpowiedzią na konieczność zmian w administracji publicznej – informatyzacji urzędów administracji rządowej i samorządowej w celu oferowania usług najwyższej jakości przy największej efektywności kosztowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

  Ulotka EPUAP

  Do pobrania:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony