500plus

Szanowni Państwo!

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach  informuje, że  wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach Programu  „Rodzina 500 plus” wraz z dokumentami  są przyjmowane w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice w godzinach pracy Urzędu.

Punkty przyjmowania wniosków:
·  Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wierzchosławice – pokój nr 12, (I piętro),
·  Biuro świadczeń wychowawczych – pokój nr 9 (I piętro),

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r.,  to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane   i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,  świadczenie zostanie  przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowych  informacji  udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych: tel. (14) 631-90-40, (14) 631-90-35 oraz pracownicy socjalni GOPS: tel. (14) 631-90-47, (14) 631-90-29.

O dodatkowych szczegółach  będziemy informować na bieżąco.

W Gminie Wierzchosławice Program pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” będzie realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, 550, 33-122 Wierzchosławice. Wniosek o w/w świadczenie mogą składać osoby zamieszkujące na terenie gminy Wierzchosławice. Wnioski będą rozpatrywane od 1 kwietnia 2016 r. i będzie można je złożyć w wybrany sposób:

  • w placówce GOPS Wierzchosławice,
  • przez Internet za pomocą platformy Emp@tia mpips.gov.pl (przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  • drogą pocztową (będzie brana pod uwagę data nadania w placówce pocztowej).

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich. W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Na drugie i kolejne dzieci kryterium dochodowe nie będzie obowiązywać (np. jeżeli w rodzinie jest dwoje dzieci, a jedno z nich skończyło już 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze, jeżeli dochód nie przekracza 800 zł).

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie osób/rodzin programem „Rodzina 500 plus” będzie możliwość składania wniosków od 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. będą skutkowały wyrównaniem świadczeń od 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone po 01.07.2016 r. będą rozpatrywane od momentu złożenia wniosku. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku. We wniosku trzeba podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dane dzieci w tym PESEL wraz z wymaganymi dokumentami.

Rodziny pobierające zasiłek rodzinny w  GOPS w  Wierzchosławicach posiadające zweryfikowany dochód nie muszą wnosić dokumentów, które są już w posiadaniu Ośrodka. Rodziny ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie pobierające zasiłku rodzinnego winny złożyć wniosek z oświadczeniami.

Informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych: tel. (14) 631-90-40, (14) 631-90-35 oraz pracownicy socjalni GOPS: tel. (14) 631-90-47, (14) 631-90-29.

Dodatkowo pod adresem: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/  zamieszczone zostały podstawowe informacje o programie „Rodzina 500 plus”. W zakładkach m.in. aktualności, informatory, pytania i odpowiedzi. Ponadto pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/ obowiązujące przepisy prawne w zakresie programu 500 plus.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony