Sprawy Karty Dużej Rodziny regulują:

kdr_logo_duze

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin wielodzietnych, takich w których wychowuje się co najmniej trójka dzieci. Karta przysługuje każdej takiej rodzinie, niezależnie od uzyskiwanych przez nią dochodów. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej − do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców  zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. Natomiast zaproponowana definicja dziecka obejmuje również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny jest imiennym dokumentem o zasięgu ogólnokrajowym, który uprawnia do korzystania ze zniżek i ulg. Wydawana jest na pisemny wniosek zainteresowanego. Karta jest dokumentem imiennym, wydawanym każdemu członkowi rodziny. Wystarczy złożyć jeden wniosek, w którym będziemy ubiegać się o wydanie kart dla każdego członka rodziny.

DO POBRANIA:

Więcej informacji => MINISTERSTWO RODZINY, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uzyskanie karty nie wiąże się z koniecznością poniesienia żadnych opłat – karta wydawana jest bezpłatnie. Warto jednak podkreślić, że ponowne wydanie karty jest odpłatne. Jeśli więc zniszczymy lub zgubimy dokument, będziemy musieli uiścić jednorazową opłatę w wysokości 9,21 zł.

Sam dokument zawiera:

· imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, · numer PESEL, · termin ważności Karty, · numer Karty – składający się z 17 cyfr (7 pierwszych to identyfikator gminy, następne 5 cyfr to numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a 3 ostatnie to numer kolejny karty wydany danemu członkowi rodziny), · logo programu, · skrót KDR pisany alfabetem Braill’a, · zabezpieczenia chroniące dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

– w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

– w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

– w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

– w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

– w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

– w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

– w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Uwaga: Oświadczenia, o których mowa  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymienionymi wcześniej dokumentami są przyjmowane w Urzędzie Gminy Wierzchosławice – II piętro, pok. nr 22 – telef. (14) 631-90-22.

KDR_EDEKLARACJA_PARTNERZY1

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony