NAZWA USŁUGI: ZAWARCIE I REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO PRZED DUCHOWNYM LUB KIEROWNIKIEM USC
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.
KOGO DOTYCZY: 
 • Wszystkich tych którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo przed Kierownikiem USC i w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnoprawnym.
 • Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 • dokument stwierdzający tożsamość
 • odpis aktu urodzenia,
 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

UWAGA! Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego  składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro
OPŁATY: 

84,00 zł –  opłata za sporządzenie aktu małżeństwa

Jeżeli związek małżeński zawierany jest na terenie innej gminy, opłatę skarbową należy wnieść do organu właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl

Nadzór sprawuje: Zbigniew Drąg – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-23
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Wydanie zaświadczenia – niezwłocznie
 2. Sporządzenie aktu małżeństwa – niezwłocznie po  dostarczeniu  zaświadczenia przez duchownego
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r,  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)

 • 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz.U.1998.51.318),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r  o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)

TRYB ODWOŁAWCZY: 
 1. Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 2. Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zwartego w formie wyznaniowej przekazanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia zainteresowane osoby o przyczynach odmowy.
 2. Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dokumentem tożsamości po odbiór 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony