NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Obywatel polski, który zamierza zawrzeć małżeństwo za granicą  może otrzymać zaświadczenie stwierdzając, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo.

Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy, a także Konsul Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał w kraju miejsca zamieszkania  albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, albo też wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, właściwy do wydania zaświadczenia jest konsul.

KOGO DOTYCZY:  Osób zamierzających zawrzeć związek małżeński poza granicami kraju
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem.
  4. Zaświadczenie o stanie cywilnym osoby, z którą ma być zawarte małżeństwo.
  5. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY:   38,00 zł – za wydanie zaświadczenia
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl        

Nadzór sprawuje: Andrzej Mróz – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-23
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Bez zbędnej zwłoki
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 t.j. ze zm)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy o rozstrzygnięcie zasadności odmowy.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia obowiązana jest do osobistego stawienia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
  2. Zaświadczenie ważne  jest  trzy  miesiące od daty wydania.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony