NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ODPISÓW I ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczenie o stanie cywilnym.
KOGO DOTYCZY:  Wszystkich, którym do załatwienia spraw niezbędne są odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu
 3. Należy udokumentować pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu

Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego  wydawane są:

 1. osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi,
 2. innym osobom, które wykażą interes prawny w uzyskaniu odpisu,
 3. sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 4. organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY: 
 • 22,00 zł  – za  odpis skrócony  i  na druku wielojęzycznym
 • 33,00 zł  – za odpis zupełny
 • 38,00 zł  – za zaświadczenie o stanie cywilnym
 • 24,00 zł  – za zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
 • 26,00 zł  – za inne zaświadczenia
 • 17,00 zł  – od złożenia dokumentu  stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl         

Nadzór sprawuje: Zbigniew Drąg – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,  II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Jeżeli akt stanu cywilnego jest już w rejestrze stanu cywilnego (BUSC) odpisy stanu cywilnego i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie. Jeśli nie –  musi zostać do niego przeniesiony i wtedy dokumenty wydawane są:

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożony został wniosek – jeśli złożony został w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożony został wniosek – jeśli złożony został w USC, w który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2015.194)
TRYB ODWOŁAWCZY: 
 1. Od decyzji  odmawiającej wydania odpisu  lub zaświadczenia o stanie cywilnym wydanej przez Kierownika USC przysługuje  odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Wierzchosławicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które służy  zażalenie  do Wojewody Małopolskiego  w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzchosławicach w terminie 7 dni od dnia  jego doręczenia.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny oraz zaświadczenie o stanie cywilnym można otrzymać w formie papierowej lub  elektronicznej jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP.
 2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony