NAZWA USŁUGI: WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego jest wydany przez organ właściwy oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.
 3. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
KOGO DOTYCZY:  Osób które są w posiadaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego, a do załatwienia spraw w Polsce potrzebują polskiego odpisu aktu.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 2. Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, względnie kserokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula  (dokumenty te zostają w urzędzie),
 3. Dokument tożsamości wnioskodawcy, a w razie jego braku paszport – do wglądu,

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – dodatkowo dokument pełnomocnictwa, udzielonego przez wnioskodawcę.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY:  50,00 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

17,00 zł  – za pełnomocnictwo (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa)

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl        

Nadzór sprawuje: Andrzej Mróz – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II  piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-23
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 t.j. ze zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U.2015.204)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.2016.1904 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od decyzji odmownej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wierzchosławicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia aktu.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1.  Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego , który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy w formie czynności materialno-technicznej, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.
 2. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków  w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie  mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo  w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 3. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
  • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzona przez Ministra Sprawiedliwości,
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • konsula.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony