NAZWA USŁUGI: UZUPEŁNIENIE I PROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie  innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
 2. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
KOGO DOTYCZY:  Wszystkich tych osób, których akty stanu cywilnego wymagają sprostowania lub nie zawierają wszystkich danych wymaganych przepisami ustawy.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 • wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy
 • wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów
 • jeżeli akt stanu cywilnego będzie uzupełniany lub prostowany na podstawie polskiego aktu stanu cywilnego nie ma potrzeby przedkładania odpisu takiego aktu
 • w zależności od okoliczności sprawy wnioskodawca może zostać poproszony o przedłożenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie jego wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro

OPŁATY: 
 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek – 39,00 zł
 • od pełnomocnictwa – 17,00 zł –  wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl        

Nadzór sprawuje: Andrzej Mróz – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 631-90-23

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Wnioski o sprostowanie/uzupełnienie załatwiane są bez zbędnej zwłoki; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
 2. Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 t.j. ze zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej.

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora w formie czynności materialno-technicznej.
 2. Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania/uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Informacja o uzupełnienie i prostowanie aktu stanu cywilnego w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony