NAZWA USŁUGI: SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Małżeństwo przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
KOGO DOTYCZY:   Osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Podanie z uzasadnieniem konieczności skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
  2. Dokumenty tożsamości wnioskodawców – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro
OPŁATY:   39,00 zł – za wydanie decyzji
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl        

Nadzór sprawuje: Andrzej Mróz – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II  piętro  Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-23
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Niezwłocznie.
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2018.2224 t.j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r  o opłacie skarbowej (Dz.U.2018.1044 t.j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j. ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Do Sądu Rejonowego w Tarnowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zezwolenia.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Wniosek składa osobiście osoba zainteresowana.
  2. Skrócenie terminu oczekiwania może nastąpić z bardzo ważnych powodów

Informacja o Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony