NAZWA USŁUGI: ZGŁASZANIE URODZEŃ I ZGONÓW
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Zgłoszenie urodzenia lub zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu     Cywilnego  w  miejscu  zdarzenia.

Rejestracji urodzenia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się martwe, należy zgłosić to  zdarzenie w ciągu trzech dni.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić  w ciągu 24 godzin od zgonu.

Zgłoszenie urodzenia lub zgonu dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują zgłaszający urodzenie lub zgon i kierownik/z-ca  kierownika USC. Na podstawie protokołu sporządzany jest akt urodzenia lub zgonu.

KOGO DOTYCZY:  Wszystkich zgłaszających urodzenie lub zgon.
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Urodzenie:

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka wydane przez organ rejestrujący zdarzenie (szpital lub lekarz),
 2. Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu,

Zgon:

 1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 2. Dokument tożsamości osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca),
 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon – do wglądu
 4. Jeżeli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych – pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24
OPŁATY: 

Rejestracja urodzenia i zgonu nie podlegają opłacie skarbowej.

Po sporządzeniu aktu urodzeniu lub zgonu wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony w/w aktu.

Każdy następny odpis aktu – opłata skarbowa w wysokości:
22 zł  – za odpis skrócony
33 zł  – za odpis zupełny

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e-mail: usc@wierzchoslawice.pl

Nadzór sprawuje: Zbigniew Drąg – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24,
II piętro Urzędu Gminy Wierzchosławice,tel. (14) 631-90-23
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

W dniu dokonania zgłoszenia

PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r, Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 t.j.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Odwołanie nie przysługuje.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 1. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 1. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności : małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.                                                                       
 1. Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika Zakładu Pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Informacja o Rejestracji urodzeń i zgonów w pliku PDF.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony