NAZWA USŁUGI: NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   

Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Z wnioskiem należy wystąpić do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania Jubilatów.

Wniosek o nadanie  Medalu za Długoletnie Pożycie małżeńskie można złożyć nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym przypada 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego.

KOGO DOTYCZY:  Małżonków którzy przeżyli 50 lat w jednym związku
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o uhonorowanie jubilatów medalem za długoletnie pożycie małżeńskie
  2. Dokumenty tożsamości jubilatów – do wglądu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Dokumenty do pobrania w pok. nr 24, II piętro
OPŁATY:  Wolne od opłaty
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  Stanisława Piekarz –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. (14) 631-90-23, fax: (14) 631-90-45,  e- mail: usc@wierzchoslawice.pl 

Nadzór sprawuje: Andrzej Mróz – Wójt Gminy –  Sekretariat: II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 12

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Urzędu Stanu Cywilnego, pok. nr 24, II  piętro  Urzędu Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-23
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Okres oczekiwania na odznaczenie medalami – około 6 miesięcy
PODSTAWA PRAWNA: 
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r o orderach i odznaczeniach (Dz.U.2019.25 t.j. ze zm.)
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004.277.2743)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie przysługuje
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  1. Urząd Stanu Cywilnego sporządza projekt wniosku, który następnie  przesyła do Wojewody Małopolskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie.
  2. O miejscu uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci są informowani po odebraniu medali  od Wojewody Małopolskiego.

Informacja o Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony