NAZWA USŁUGI: ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Zarejestrowanie wyjazdu osoby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

KOGO DOTYCZY: 

Wyjeżdżasz za granicę Polski na dłużej niż 6 miesięcy? A może planujesz na stałe wyjechać z Polski? Zgłoś swój wyjazd najpóźniej w dniu, w którym opuszczasz kraj.

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę ma:

 • każdy polski obywatel, który chce wyjechać za granicę na dłużej niż 6 miesięcy, ale planuje swój powrót do kraju
 • każdy polski obywatel, który planuje na stałe wyjechać z Polski. Zostanie on wtedy automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego lub czasowego.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 •  formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę
 • dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport)
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

FORMULARZ DO POBRANIA:

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 22 II piętro

OPŁATY: 

 usługa jest bezpłatna

JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: 

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 •  Zgłoszenie wyjazdu za granicę zostanie zarejestrowane od ręki
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.- z późn. zm.)

   

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 września 2011 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2015.1852 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Brak – czynność materialno – techniczna
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

 Czynności zgłoszenia wyjazdu za granicę może dokonać:

 • osoba dokonująca zgłoszenia – osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: Jeśli zgłaszasz wyjazd, który będzie trwał ponad 6 miesięcy i zamierzasz wrócić do kraju — pamiętaj, po powrocie do Polski zgłoś swój powrót.

Informacja o zgłoszenie wyjazdu za granicę w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony