NAZWA USŁUGI: ZAMELDOWANIE OSOBY NA POBYT STAŁY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Organ gminy wydaje na wniosek zainteresowanego decyzję w sprawie zameldowania osoby, która nie zameldowała się w nowym miejscu zamieszkania w drodze czynności materialno – technicznej.
KOGO DOTYCZY: 
 • Osób, które zamieszkały w nowym miejscu pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniły obowiązku zameldowania się – w drodze czynności materialno – technicznej
 • Gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 • Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej,
 • Do wglądu, jeśli osoba jest w posiadaniu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić;
 • Dowód osobisty lub paszport
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek sporządza wnioskodawca (własnoręcznie lub w formie drukowanej)
OPŁATY: 

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 

 • Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
 • Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 KPA)
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.- z późn. zm.)
 2. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
 3. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY: 

 

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 • Po złożeniu podania, organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada legalność pobytu osoby w lokalu m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, zbiera materiały do wydania decyzji).

 • Postępowanie kończy decyzja administracyjna o zameldowaniu lub o odmowie zameldowania osoby.

Informacja o zameldowaniu decyzją administracyjna w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony