NAZWA USŁUGI: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Zameldowanie się osoby pod oznaczonym adresem na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
KOGO DOTYCZY:  Obywateli Polskich chcących zamieszkać w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego lub czasowego przebywania
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 • wypełniony i podpisany Formularz zgłoszenia pobytu stałego  lub Formularz zgłoszenia pobytu czasowego zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
 • do wglądu – dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 • do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Druki meldunkowe do pobrania w Biurze Ewidencji Ludności i Dowowdów Osobistych – II piętro pok. nr 22
OPŁATY:   Wolne od opłaty
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Informatyki – mgr Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Niezwłocznie
 2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
 • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu);
 • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od  decyzji organu gminy  przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  Czynności zameldowania może dokonać:

 • osoba dokonująca zameldowania – osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),  udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

 

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony