NAZWA USŁUGI: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (OEKSSO.0143.8.2018)
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330).

Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1).

KOGO DOTYCZY:  Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2)
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek do Wójta Gminy o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek może być złożony w formie ustnej, elektronicznej ( e-mail ) lub pisemnej.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Wierzchosławice

OPŁATY:  Bezpłatne z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom.

W terminie 14 dnia od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostaje powiadomiony o wysokości ewentualnej opłaty.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Referent ds. obsługi sekretariatu, spraw kancelaryjnych i organizacyjnych – Barbara Bach, II Piętro, pok. Nr 29, tel. (14) 631 90 12

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/,
Sekretariat /II piętro pokój 29/,Elektronicznie: Przy pomocy platformy ePUAP, za pośrednictwem email: ug@wierzchoslawice.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stronie przysługuje:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji publicznej do Sądu Rejonowego w Tarnowie
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniania na wniosek.
 2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzchosławice, z siedzibą
  w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550,  e-mail: ug@wierzchoslawice.pl, tel. 14 631-90-12;
 2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@wierzchoslawice.pl , tel. 14 631-90-12;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej, na podstawie art. 4, art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 2011.27.140.) przez okres 5 lat
 5. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 6. Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak danych kontaktowych uniemożliwi przekazanie odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej;
 8. Odbiorcą danych są podmioty wykonujące na zlecenie administratora zadania związane  z utrzymywaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych;
 9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Ostatnia aktualizacja usługi: 25.07.2018
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony