NAZWA USŁUGI: WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 2. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
KOGO DOTYCZY: 
 • osób, które chcą wymeldować się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego
 • osób, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • formularz zgłoszenia (w zależności od czynności urzędowej: zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu pobytu czasowego)
 • dowód osobisty lub paszport
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 22 II piętro

OPŁATY:   Wolne od opłaty
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Wymeldowanie następuje od razu po otrzymaniu zgłoszenia
PODSTAWA PRAWNA: 
 • USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.- z późn. zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 września 2011 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2015.1852 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Brak – czynność materialno – techniczna
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

Czynności wymeldowania może dokonać:

 • osoba dokonująca wymeldowania – osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: Musisz wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Pamiętaj, że możesz też to zrobić podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

Informacje o Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony