NAZWA USŁUGI: WYMELDOWANIE OSOBY Z POBYTU STAŁEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego  i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
KOGO DOTYCZY: 
  • osób, które opuściły miejsce pobytu stałego i nie dopełniły obowiązku wymeldowania się,
  • właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu oraz uzasadnienie (wnoszony przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu)
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),
  3. Dowód osobisty lub paszport
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek sporządza wnioskodawca (własnoręcznie lub w formie drukowanej)
OPŁATY:  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej (od 1 osoby)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony / o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)

PODSTAWA PRAWNA: 
  1. USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.- z późn. zm.)
  2. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.)
  3. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.)
TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
  • Po złożeniu podania, organ ewidencji ludności prowadzi postępowanie wyjaśniające (bada, czy nastąpiło opuszczenie lokalu przez osobę, m.in. przesłuchuje strony oraz świadków, zbiera materiały do wydania decyzji)
  • Postępowanie kończy decyzja administracyjna o wymeldowaniu lub o odmowie wymeldowania osoby.

Informacje o wymeldowaniu osoby decyzją administracyjną w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony