Od 1 marca 2015 obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie zawiera już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie ma też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

nowy_dowod_plakat15

Dowód osobisty ważny jest przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który jest ważny przez okres 5 lat. Także osoby, które ukończyły 65 rok życia będą otrzymywały dokumenty terminowe. Wszystkie dowody wydawane od 1 marca 2015 roku opatrzone są datą ważności.

Po 1 marca 2015 r. dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo. Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych ważnych dowodów osobistych. Zmiany dotyczyć będą jedynie nowo wydawanych dokumentów.

Dowody osobiste wydawane są bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat!

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

INFORMACJE NA TEMAT FOTOGRAFII DO NOWYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Jeżeli wniosek składany jest w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których jest mowa wyżej.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii, a mianowicie:

– w przypadku wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku można załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby (do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku)

– w przypadku noszenia nakrycia głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą osobę w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

– w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH (PO RAZ PIERWSZY I WYMIANA)
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 • Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość obywatela Rzeczpospolitej Polskiej (dowodów osobistych) po raz pierwszy oraz w
  sytuacji wymiany.
KOGO DOTYCZY:  Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty. Dowód osobisty nie zawiera danych osób trzecich.
Wydanie nowego dowodu osobistego przez obywatela RP następuje w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 2. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną kolorową fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
  Jeżeli wniosek składany jest w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których jest mowa wyżej.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, który będzie składany w postaci papierowej (DO/W/1) dostępny jest do pobrania i wydrukowania na stronie internetowej: obywatel.gov.pl oraz w formie druku w pok. 22 II piętro.
UWAGA! Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, który będzie składany w postaci elektronicznej (DO/W/1e) dostępny jest na stronie internetowej: obywatel.gov.pl.

OPŁATY: 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – mgr Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 1. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2016.391 t.j. – z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy.
TRYB ODWOŁAWCZY: 

1. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy.
2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek (zgodnie z pkt. 2) samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
5. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
6. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
7. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Informacje o wymianie lub wydaniu dowodu osobistego w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony