NAZWA USŁUGI: WYDANIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia.

Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udziela w drodze decyzji administracyjnej wójt, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części.

Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

KOGO DOTYCZY:  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej (na ustalonym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej lub pisany odręcznie) powinien zawierać następujące elementy:
  – dokładne dane wnioskodawcy, którym może być stowarzyszenie i organizacja posiadająca osobowość prawną albo komitet organizowany dla przeprowadzenia określonego celu
  – cel zbiórki, który winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź aktem organizacyjnym komitetu,
  Wniosek o wydanie pozwolenia winien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w jej imieniu.
  W sytuacji gdy wnioskodawcą jest Komitet wniosek podpisują osoby wyznaczone w akcie organizacyjnym Komitetu, które jednocześnie są odpowiedzialne za akcję zbiórkową.
 2. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć następujące załączniki:
  a) Plan organizacyjny zbiórki winien zawierać:
  • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
  • określenie obszaru, na którym ma być prowadzona zbiórka,
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki,
  • formy prowadzenia zbiórki publicznej,
  • sposób informowania o prowadzonej zbiórce,
  • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce,
  • przewidywany koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
  b) Dokument stanowiący podstawę działania podmiotu wnioskującego (aktualny wypis z rejestru sądowego z uwidocznionym składem zarządu).
  c) Akt organizacyjny komitetu (protokół) ze wskazaniem osób upoważnionych do jego reprezentowania.
  d) W przypadku sprzedaży cegiełek wartościowych, wzory tych cegiełek w poszczególnych nominałach, określić ilość i wartość tych emisji.
  Wszystkie dokumenty winne być złożone w oryginale (po skserowaniu oryginały zostaną zwrócone).
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Formularz wniosku dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta – Dziennik Podawczy – parter Urzędu Gminy
OPŁATY: 

Wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

Wpłatę należy uiścić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice (Krakowski Bank Spółdzielczy 20 8591 0007 0080 0207 2748 0010)

Od opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują z wnioskiem o wydanie pozwolenia, a cel planowanej zbiórki publicznej związany jest z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego i o wolontariacie.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. obsługi sekretariatu, spraw kancelaryjnych i organizacyjnych. Magdalena Pazdan, II Piętro, pok. Nr 29, tel. (14) 631 90 12

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/,
Sekretariat /II piętro pokój 29/,

Elektronicznie: platforma ePUAP

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Termin ustawowy przewiduje 30 dni na wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Średni termin załatwienia: 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 2013.732)
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 498)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice, w terminie 14-tu dni od dnia otrzymania decyzji.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

Wnioskodawca w terminie 30 dni po zakończeniu zbiórki publicznej winien złożyć Wójtowi Gminy Wierzchosławice dokładne sprawozdanie z wyników zbiórki i sposobu zużytkowania ofiar zbiórki wraz załączonym ogłoszenie prasowym o wynikach zbiórki.

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej należy umieścić w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.

Informacje o Wydanie decyzji na przeprowadzenie zbiórki publicznej w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony