NAZWA USŁUGI: 

SPRAWY MELDUNKOWE CUDZOZIEMCÓW
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Zameldowanie w miejscu pobytu stałego

Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego,

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego,

KOGO DOTYCZY: 

Cudzoziemcy przebywający w Polsce dłużej niż 14 dni i planujący powrót do kraju, w którym mieszkają na stałe.

Cudzoziemcy, którzy przeprowadzają się do Polski na stałe.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

formularz zgłoszenia (w zależności od czynności urzędowej: zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego)

jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – przynieś dokument, który to potwierdzi. Takim dokumentem może być na przykład: umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – na formularzu zgłoszenia pobytu musi się podpisać i potwierdzić Twój pobyt osoba, która dysponuje tytułem prawnym do lokalu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu musisz przedstawić do wglądu w urzędzie.

jeśli nie jesteś:

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,

lub jesteś członkiem rodziny wyżej wymienionego cudzoziemca:

paszport,

wizę albo dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany – w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

jeśli jesteś:

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej:

– ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość i obywatelstwo,

– ważny dokument, który potwierdzi prawo stałego pobytu lub czasowego lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu (jeśli nie masz takiego zaświadczenia, złóż oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Polski),

jeśli jesteś członkiem rodziny:

obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

obywatela Konfederacji Szwajcarskiej:

– ważny dokument podróży

– ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA:

FORMULARZE DO POBRANIA:

Zameldowanie w miejscu pobytu stałego

Zameldowanie w miejscu pobytu czasowego,

Wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie się z miejsca pobytu czasowego.

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 22 II piętro

OPŁATY: 

usługa zameldowania jest bezpłatna

wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne,

opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – Dariusz Lech, II piętro pok. nr 22, tel.(14) 631-90-22

Nadzór sprawuje: Krzysztof Fitrzyk – Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych i Obywatelskich, II piętro, pok. nr 29, tel. (14) 631 90 14

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – pok. 22, II piętro
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Zameldowanie następuje od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o twoim zameldowaniu na pobyt stały. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz otrzymać zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

– w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku braku podpisu osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu potwierdzającego fakt przebywania osoby w lokalu)

– w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.

PODSTAWA PRAWNA: 

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2016.722 t.j.- z późn. zm.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 września 2011 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2015.1852 t.j.)

TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody (Wojewody Małopolskiego).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

Cudzoziemcy przebywający w Polsce dłużej niż 14 dni i planujący powrót do kraju, w którym mieszkają na stałe.

1. Powinieneś się zameldować najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli jesteś:

– obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

– obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

– obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

2. Powinieneś sie zameldować najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce – jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy i będziesz przebywać w Polsce ponad 14 dni.

Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 14 dni, nie musisz się meldować.)

Cudzoziemcy, którzy przeprowadzają się do Polski na stałe.

1. Powinieneś się zameldować najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu w Polsce – jeśli jesteś:

– obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

– obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

– obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca,

2. Powinieneś się zameldować najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu w Polsce – jeśli nie zaliczasz się do powyższej grupy i będziesz przebywać w Polsce ponad 14 dni)

WYMELDOWANIE: Musisz wymeldować się najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Pamiętaj, że możesz też to zrobić podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

Informacja o sprawy meldunkowe cudzoziemców w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony