NAZWA USŁUGI: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH NA CELE NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 1. Wpływ wniosku do Urzędu powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego
 2. Wydanie decyzji poprzedzają oględziny drzewostanu w terenie z udziałem pracownika urzędu oraz przedstawicieli wnioskodawcy,
 3. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w którym można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
 4. W przypadku stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela,
 5. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice,
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym

Formularze w postaci papierowej dostępne są również w pok. 2 / I piętro

OPŁATY:   zwolnienie
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – Urszula Lech, I piętro pok. nr 2, tel. 14 631 90 19,

Nadzór sprawuje: Wójt Gminy Wierzchosławice

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Osobiście: Dziennik Podawczy /parter/
 • Sekretariat /II piętro pokój 29/
 • I piętro pokój 2 (tel. 14 631 90 19).
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2134 ),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska 26 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów ( Dz.U. z 2016 poz. 1354 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.23 ).
TRYB ODWOŁAWCZY:  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 

Usuwanie drzew – zmiana przepisów od 17.06.2017 r.

W istniejących zasadach usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W y\takiej sytuacji wymagane jest:

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistego

c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

2. Organ (Wójt ) w terenie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie, a

następnie w terminie 14 może zgłosić sprzeciw (liczy się data nadania pisma). W przypadku gdy taki sprzeciw nie nastąpi drzewo można usunąć.

3. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wzniesienie sprzeciwu, a także pomimo wzniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez pozwolenia.

4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

5. Jeżeli w terminie 5 lat dokona oględzin przeprowadzony przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wzniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wzniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzew.

Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

7. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzew w przypadku gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcia,

b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

8. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedna z form ochrony, na obszarze Natura2000,

b) w przypadku spełnienia prze drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonej przez Ministerstwa Środowiska w drodze

rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu

Do 14 dniowego terminu na wzniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłączenie na wniosek zgłaszającego.

Informacja o Decyzja na usunięcie drzew i krzewów w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony