NAZWA USŁUGI: WNIOSKI W SPRAWACH ULG PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI I PODATKU LEŚNEGO OSÓB FIZYCZNYCH (ODROCZENIE, UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY)
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje wystawiona decyzja
KOGO DOTYCZY:  Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Pisemny wniosek (w zależności od rodzaju ulgi) – o umorzenie zaległości podatkowej, – o odroczenie terminu płatności, – o rozłożenie na raty,
 2. Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków oraz wszystkich osób zameldowanych w domu
 3. Odcinki emerytur, rent (kopie)
 4. Zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego oraz wszystkich osób zameldowanych w domu
 5. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (karty informacyjne lub wypisy ze szpitala, zaświadczenie lekarskie, kopie rachunków za leki, itp.)
 6. Potwierdzenie rachunków ponoszonych w gospodarstwie domowym, np. energia elektryczna, gaz, telefon, wywóz nieczystości stałych, woda, kanalizacja, itp.)
 7. Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty, itp.)
 8. Potwierdzenie spłaty kredytów, pożyczek – rodzaj, wysokość raty (kserokopia umowy lub potwierdzenie wpłaty za ostatni miesiąc)
 9. W przypadku otrzymywania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie – kserokopie decyzji o przyznaniu pomocy
 10. Inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 26, II piętro

OPŁATY:   Nie pobiera się
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Z-ca kierownika w Referacie Budżetu i Finansów – Bernadeta Twardowska, II piętro pok. nr 26, tel. 14 631 90 21,

Nadzór sprawuje: Ewa Sukta – Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, II piętro, pok. nr 32, tel. (14) 631 90 24

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Dziennik Podawczy – parter
 • Referat Budżetu i Finansów – II piętro, pok 25, tel. 14 631 90 21
 • Sekretariat – II piętro, pok 29, tel. 14 631 90 12
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz. U. z 2016 poz. 1827)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17 za pośrednictwem organu, który wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Budżetu i Finansów prowadzącym sprawę. Jeżeli wniosek nie zostanie załatwiony we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy termin (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony