NAZWA USŁUGI: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Na wniosek złożony pisemnie przez wnioskodawcę wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje wystawiona decyzja.
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   Wnioski do pobrania w Referacie Budżetu i Finansów, pokój nr 25

  • wniosek – plik PDF (do wydrukowania dwustronnie na 1 kartce)
OPŁATY:  Brak opłat.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Z-ca kierownika w Referacie Budżetu i Finansów – Bernadeta Twardowska, II piętro pok. nr 26, tel. 14 631 90 21,

Nadzór sprawuje: Ewa Sukta – Skarbnik, Kierownik Referatu Budżetu i Finansów, II piętro, pok. nr 32, tel. (14) 631 90 24

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  • Dziennik Podawczy – parter
  • Referat Budżetu i Finansów – II piętro, pok 25, tel. 14 631 90 21
  • Sekretariat – II piętro, pok 29, tel. 14 631 90 12
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni od momentu złożenia udokumentowanego wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r Nr 52, poz. 379, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ul. Bema 17, za pośrednictwem organu, który wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:  W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych prowadzącym sprawę. Jeżeli wniosek nie zostanie załatwiony we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy termin (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony