I N F O R M A C J A

          Za każdym razem, gdy zostaje składany wniosek w sprawie:

 • umorzenia zaległości podatkowej,
 • umorzenia zaległości o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • rozłożenia na raty zaległości podatkowych,
 • odroczenia terminu płatności podatku,

obowiązkiem wnioskodawcy (podatnika) jest załączenie kompletu wymaganej dokumentacji (nawet w przypadku, gdy był już wcześniej składany wniosek  z kompletem dokumentacji)

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków oraz wszystkich osób zameldowanych w domu,
 2. Odcinki emerytur, rent  (kopie),
 3. Zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego oraz wszystkich osób zameldowanych w domu,
 4. Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (karty informacyjne lub wypisy ze szpitala, zaświadczenie lekarskie, kopie rachunków za leki itp.)
 5. Potwierdzenie rachunków ponoszonych w  gospodarstwie domowym, np. energia elektryczna, gaz, telefon, wywóz nieczystości stałych, woda, kanalizacja itp.
 6. Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty itp.)
 7. Potwierdzenie spłaty kredytów, pożyczek – rodzaj, wysokość raty (kserokopia umowy  lub potwierdzenie wpłaty za ostatni miesiąc),
 8. W przypadku otrzymywania świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie itp. – kserokopie decyzji o przyznaniu pomocy.
 9. Inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Pobierz informację:

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony