NAZWA USŁUGI: DECYZJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI
OPIS SPRAWY – ZADANIA:   
KOGO DOTYCZY:   
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych zawierający:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę, oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 • określenie podmiotu i obszaru wykonywanej działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
 • informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu prowadzenia., na jaki zezwolenie ma być udzielone.
 • Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach podatkowych i zaległości w płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Opis zwierający informacje o rodzaju odbieranych odpadów, sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej działalności,
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru odpadów przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,
 • prawo do terenu na którym znajduje się zaplecze techniczne i miejsce segregacji odpadów oraz uzbrojenie terenu
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :   
OPŁATY:   za wydanie decyzji 107 zł 
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: mgr inż. Józef Kuboń – Inspektor ds. ochrony środowiska,
tel. (14) 631-90-42,
email: jkubon@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 6319030.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Do 30 dni.
PODSTAWA PRAWNA:  Art.7, 8, 8a, 8b, 9, 9a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635). Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
TRYB ODWOŁAWCZY:  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE:   
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony