NAZWA USŁUGI: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 

Postępowanie administracyjne wszczynane jest na wniosek danego inwestora (przedsiębiorcy).

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), Wójt Gminy Wierzchosławice wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji danego przedsięwzięcia.

Organami współdziałającymi w postępowaniu administracyjnym są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów.
KOGO DOTYCZY:   Osoby lub podmioty które ubiegają się o załatwienie sprawy (przedsiębiorcy)
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodna z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),
 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 4. wypis z rejestru gruntów dot. działki pod inwestycję oraz działek na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 5. Raport oddziaływania na środowisko (w przypadku jeśli organy opiniodawcze stwierdzą konieczność opracowania lub jeśli wynika to bezpośrednio z przepisów prawa)
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA : 

 Dokumenty do pobrania w pok. nr 9, I piętro.

OPŁATY: 
 • 205 zł za wydanie decyzji,
 • 17 zł za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA:  mgr inż. Józef Kuboń – Inspektor ds. ochrony środowiska,
tel. (14) 631-90-42,
email: jkubon@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,

tel. (14) 6319030.

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 8:00 – 16:00

Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Termin wydania decyzji (zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy.

Zgodnie z art. 35 § 5 w/w ustawy, do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów uzyskania opinii i uzgodnień organów współdziałających.

PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
TRYB ODWOŁAWCZY:  Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów, za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1.  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchosławice.
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony