NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi wydawanego w formie decyzji administracyjnej.

Postępowanie wszczyna się na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

KOGO DOTYCZY:   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi oraz pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wypełniony wniosek
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą.
 4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu ,jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczności na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót ,jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 7. Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym ( do wglądu).
 8. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym ,zwłaszcza w przypadku etapowanego prowadzenia robót.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym

OPŁATY: 
 1. Opłata skarbowa zwolniona (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.)
 2. Wysokość opłat określa uchwała Rady Gminy Wierzchosławice:
  1) Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
  a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 0,50zł,
  b) przy zajęciu jezdni od 20% do 50 % szerokości – 1,00zł,
  c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 2,00zł.
  2) Za zajęcie 1m² poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych oraz pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m² pasa drogowego w wysokości – 0,50zł.
  3) Stawki opłat rocznych za 1m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej wynoszą:
  a) w jezdni -10,00zł,
  b) poza jezdnią – 4,00zł,
  c) na obiekcie budowlanym – 60,00zł.
  4) Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, oraz reklam stosuje się stawki:
  a) za 1m² pasa drogowego zajętego prze rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego -0,50zł, za każdy dzień zajęcia,
  b) za 1m² pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,30zł , za każdy dzień zajęcia ,
  c) za 1m² powierzchni reklamy -1,00zł , za każdy dzień zajęcia.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Referat Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej – Inspektor ds. Dróg – mgr Józef Górowski,
tel. (14) 631-90-17,
e-mail: jozef.gorowski@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 1. Osobiście w pokoju Nr 1 piętro I
 2. Pocztą na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice – Referat Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej ,33-122 Wierzchosławice 550
 3. Dziennik Podawczy (parter)
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
 •  Ustawa z dnia 21 marca 1985 ,o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.2086 ze zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 ,poz. 1481).
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.2013.267). 4. Uchwała Rady Gminy Nr xxvii/148/04 z dnia 30 listopada 2004 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/148/04 z dnia 28 września 2004 r . w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie ,ul Bema 17, 33- 100 Tarnów za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia dokumentów lub braków formalnych – wnioskodawca zostanie wezwany w terminie 7 dni do ich sprostowania.
 2. W przypadku zajęcia pasa drogowego:
  a) bez zezwolenia,
  b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu,
  c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu wymierza się, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności ustalonej opłaty.

Informacje o Wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony