NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ZJAZDU
OPIS SPRAWY – ZADANIA:  Na budowę, przebudowę zjazdu z drogi publicznej wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi wydawane w formie decyzji administracyjnej . Postępowanie wszczyna się na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
KOGO DOTYCZY:   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi oraz pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
WYMAGANE DOKUMENTY:  Wypełniony wniosek zawierający:

 • imię i nazwisko,
 • podstawowe informacje na temat lokalizacji zjazdu (z której drogi, jaka miejscowość, która strona drogi),
 • informacja o charakterze nieruchomości, do której obsługi ma służyć zjazd,
 • informacja o wykonawcy robót budowlanych,
 • mapa (2 egz.) w skali 1:1000 lub 1:500 z planem zagospodarowania działki z zaznaczoną lokalizacją zjazdu,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
 • kopia udzielonego pełnomocnictwa wraz z kopią opłaty skarbowej w kwocie 17 zł ( jeżeli w imieniu właściciela nieruchomości występuje pełnomocnik),
 • kopia opłaty skarbowej w kwocie: 82,00 zł.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wnioski do pobrania w Dzienniku Podawczym

OPŁATY:   Opata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82,00 zł.
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Referat Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej – Inspektor ds. Dróg – mgr Józef Górowski,
tel. (14) 6319017,
e-mail: jgorowski@wierzchoslawice.pl
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • Osobiście w pokoju Nr 1 piętro I
 • Pocztą na adres: Urząd Gminy Wierzchosławice – Referat Inwestycji Gminnych i Gospodarki Komunalnej ,33-122 Wierzchosławice 550
 • Dziennik Podawczy (parter)
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku . o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r., Nr 71 poz.838 z późn. zm.).
 2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 ,poz.1071).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 ,poz.1635).
TRYB ODWOŁAWCZY:   Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul Bema 17, 33- 100 Tarnów za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzchosławice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Zjazdem publicznym jest zjazd do co najmniej jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (np. obiekt handlowy, gastronomiczny, stacja paliw itp.).
 2. Zjazd indywidualny jest zjazdem do jednego lub kilku obiektów użytkowych (np. budynku mieszkalne, zabudowania gospodarcze).
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydane na czas nieokreślony wygasa ,jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie zostanie wykonany
 4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu nie jest równoznaczne z pozwoleniem na jego budowę.

Informacje o Wydanie decyzji na budowę, przebudowę zjazdu w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony