NAZWA USŁUGI: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 • Po złożeniu wniosku wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej na dzienniku podawczym wydawane jest zaświadczenie w formie pisemnej.
 • Zaświadczenie może odebrać wnioskodawca osobiście lub może zostać wysłane pocztą (o formie odbioru decyduje wnioskodawca).
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać: numer działki (działek), miejscowość.
 2. W wypadku podziału działki (działek) do wniosku należy załączyć mapę ewidencyjną przedstawiającą przedmiotowy podział działki.
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
 4. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia do pobrania u Inspektora ds. Gospodarki przestrzennej

OPŁATY: 
 1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynosi 17 zł.
 2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 4. Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje na podstawie ustawy  o opłacie skarbowej.
 5. Wpłatę należy uiścić przelewem bankowym na konto Urzędu (Krakowski Bank Spółdzielczy 20859100070080020727480010)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, inż. Kazimierz Zając, I piętro, pok. nr 6,tel. 14 631-90-18. Nadzór sprawuje Kierownik Referatu Drogownictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej – Józef Górowski 1 piętro pok. nr 11, tel. 14 631-90-17
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,tel. (14) 631-90-30 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8:00 – 16:00 wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30 piątek: 7:00 – 15:00 Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.778 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2016 poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie dotyczy
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy ma prawo do otrzymywania zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w pok. nr 6 na I piętrze.

Informacje o Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w pliku PDF do druku.

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony