NAZWA USŁUGI: WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OPIS SPRAWY – ZADANIA: 
 • Po złożeniu wniosku wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej na dzienniku podawczym wydawany jest wypis i wyrys w formie zaświadczenia wraz załącznikiem graficznym.
 • Wypis i wyrys może odebrać osobiście lub może zostać wysłany pocztą (o formie odbioru decyduje wnioskodawca).
KOGO DOTYCZY:   Wnioskodawca
WYMAGANE DOKUMENTY: 
 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać: numer działki (działek), miejscowość.
 2. W wypadku podziału działki (działek) do wniosku należy załączyć mapę ewidencyjną przedstawiającą przedmiotowy podział działki.
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
 4. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej.
FORMULARZE, WNIOSKI DO POBRANIA :  Nie dotyczy
OPŁATY:  OD WYPISU: > do 5 stron – 30,00 zł. > powyżej 5 stron – 50,00 zł.OD WYRYSU: > za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu. Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Wpłatę należy uiścić przelewem bankowym na konto Urzędu (Krakowski Bank Spółdzielczy 20859100070080020727480010)
 JEDNOSTKA – OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, inż. Kazimierz Zając, I piętro, pok. nr 6,tel. 14 631-90-18. Nadzór sprawuje Sekretarz Gminy, II piętro, pok. nr 29, tel. 14 631-90-14 oraz Kierownik Referatu Drogownictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Józef Górowski 1 piętro pok. nr 11, nr tel. 14 631-90-17
 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Punkt Obsługi Klientów Urzędu Gminy Wierzchosławice – Dziennik Podawczy, parter budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice,tel. (14) 631-90-30 Godziny pracy Urzędu: poniedziałek: 8:00 – 16:00 wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30 piątek: 7:00 – 15:00 Pocztą: Urząd Gminy Wierzchosławice, 33-122 Wierzchosławice 550 Elektronicznie – poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na platformie Cyfrowa Małopolska ePUAP
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:   Nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
PODSTAWA PRAWNA: 
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2016, poz.778 z późn. zm
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z  2016 poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
TRYB ODWOŁAWCZY:   Nie dotyczy
UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE: 
 1. Zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – każdy ma prawo do otrzymania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 2. Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, w pok. nr 6 na I piętrze
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast strony